అనుపూర్, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

అనుపూర్ : బంగారు రేటు

08 ఆగస్టు 2022
52,130
+250.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 51,880 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 51,870 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 51,870 -310.00
04 ఆగస్టు 2022 52,180 -520.00
03 ఆగస్టు 2022 52,700 +1,110.00
02 ఆగస్టు 2022 51,590 +90.00
01 ఆగస్టు 2022 51,500 -50.00
31 జూలై 2022 51,550 -1,310.00
30 జూలై 2022 52,860 +300.00
29 జూలై 2022 52,560 +600.00
అనుపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,700
అనుపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,500
అనుపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,941
అనుపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,500
అనుపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) 51,880
అనుపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,400
అనుపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,550
అనుపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,039
అనుపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,750
అనుపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,550
అనుపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,970
అనుపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,420
అనుపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,128
అనుపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,100
అనుపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,970
అనుపూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,020
అనుపూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,090
అనుపూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,962
అనుపూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,520
అనుపూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,160
అనుపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అనుపూర్ : వెండి రేటు

08 ఆగస్టు 2022
58,790.00
+1,250.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 57,540 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 57,540 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 57,530 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 58,150 +360.00
03 ఆగస్టు 2022 57,790 +160.00
02 ఆగస్టు 2022 57,630 -770.00
01 ఆగస్టు 2022 58,400 +640.00
31 జూలై 2022 57,760 -1,610.00
30 జూలై 2022 59,370 +340.00
29 జూలై 2022 59,030 +2,840.00
అనుపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 58,400
అనుపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,530
అనుపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 57,797
అనుపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,400
అనుపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) 57,540
అనుపూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,920
అనుపూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,740
అనుపూర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,069
అనుపూర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,760
అనుపూర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,760
అనుపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,860
అనుపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,510
అనుపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,539
అనుపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,620
అనుపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,510
అనుపూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,480
అనుపూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,190
అనుపూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,973
అనుపూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,480
అనుపూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,400
అనుపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర