అనుపూర్, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

అనుపూర్ : బంగారు రేటు

02 మార్చి 2024
63,740
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 మార్చి 2024 63,740 +1,070.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 62,670 +320.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 62,350 -90.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 62,440 +160.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 62,280 -160.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 62,440 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 62,430 +0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 62,430 +360.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 62,070 -160.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 62,230 +10.00
అనుపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 63,740
అనుపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,740
అనుపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 63,740
అనుపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,740
అనుపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (01 మార్చి) 63,740
అనుపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,950
అనుపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,460
అనుపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,271
అనుపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,950
అనుపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,670
అనుపూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,460
అనుపూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,670
అనుపూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,446
అనుపూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,460
అనుపూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,730
అనుపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,770
అనుపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,140
అనుపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,577
అనుపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,340
అనుపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,320
అనుపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అనుపూర్ : వెండి రేటు

02 మార్చి 2024
72,270.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 మార్చి 2024 72,270 +1,020.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 71,250 +2,110.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 69,140 -350.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 69,490 -250.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 69,740 -1,010.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 70,750 +0.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 70,750 +10.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 70,740 +230.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 70,510 -450.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 70,960 -560.00
అనుపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,270
అనుపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,270
అనుపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 72,270
అనుపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,270
అనుపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (01 మార్చి) 72,270
అనుపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,400
అనుపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,140
అనుపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,998
అనుపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,400
అనుపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,250
అనుపూర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,420
అనుపూర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,940
అనుపూర్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,233
అనుపూర్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,420
అనుపూర్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,420
అనుపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,770
అనుపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,410
అనుపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,622
అనుపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,760
అనుపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,380
అనుపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర