డిఫెన్స్ కాలనీ, .ిల్లీ : బంగారం & వెండి ధర

డిఫెన్స్ కాలనీ : బంగారు రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
62,270
+50.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 62,220 +180.00
05 డిసెంబర్ 2023 62,040 -180.00
04 డిసెంబర్ 2023 62,220 -950.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,170 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,160 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,160 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,430 -330.00
29 నవంబర్ 2023 62,760 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,410 +940.00
27 నవంబర్ 2023 61,470 +10.00
డిఫెన్స్ కాలనీ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,170
డిఫెన్స్ కాలనీ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,040
డిఫెన్స్ కాలనీ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,662
డిఫెన్స్ కాలనీ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,160
డిఫెన్స్ కాలనీ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 62,220
డిఫెన్స్ కాలనీ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,760
డిఫెన్స్ కాలనీ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,670
డిఫెన్స్ కాలనీ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,868
డిఫెన్స్ కాలనీ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,760
డిఫెన్స్ కాలనీ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,430
డిఫెన్స్ కాలనీ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,230
డిఫెన్స్ కాలనీ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,450
డిఫెన్స్ కాలనీ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,095
డిఫెన్స్ కాలనీ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,400
డిఫెన్స్ కాలనీ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 60,880
డిఫెన్స్ కాలనీ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,440
డిఫెన్స్ కాలనీ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,190
డిఫెన్స్ కాలనీ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,806
డిఫెన్స్ కాలనీ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,380
డిఫెన్స్ కాలనీ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,400
డిఫెన్స్ కాలనీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

డిఫెన్స్ కాలనీ : వెండి రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
74,310.00
-90.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 74,400 -590.00
05 డిసెంబర్ 2023 74,990 -760.00
04 డిసెంబర్ 2023 75,750 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,560 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,550 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,540 +410.00
30 నవంబర్ 2023 77,130 +1,140.00
29 నవంబర్ 2023 75,990 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,320 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,030 +0.00
డిఫెన్స్ కాలనీ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,560
డిఫెన్స్ కాలనీ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 74,400
డిఫెన్స్ కాలనీ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 76,298
డిఫెన్స్ కాలనీ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,540
డిఫెన్స్ కాలనీ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 74,400
డిఫెన్స్ కాలనీ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,130
డిఫెన్స్ కాలనీ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,980
డిఫెన్స్ కాలనీ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,552
డిఫెన్స్ కాలనీ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,260
డిఫెన్స్ కాలనీ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,130
డిఫెన్స్ కాలనీ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,820
డిఫెన్స్ కాలనీ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,610
డిఫెన్స్ కాలనీ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,472
డిఫెన్స్ కాలనీ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,660
డిఫెన్స్ కాలనీ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,610
డిఫెన్స్ కాలనీ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,710
డిఫెన్స్ కాలనీ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,650
డిఫెన్స్ కాలనీ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,052
డిఫెన్స్ కాలనీ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,690
డిఫెన్స్ కాలనీ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,650
డిఫెన్స్ కాలనీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర