నబరంగపూర్, ఒడిశా : బంగారం & వెండి ధర

నబరంగపూర్ : బంగారు రేటు

17 ఏప్రిల్ 2024
73,010
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2024 73,010 +760.00
15 ఏప్రిల్ 2024 72,250 +330.00
14 ఏప్రిల్ 2024 71,920 +0.00
13 ఏప్రిల్ 2024 71,920 +10.00
12 ఏప్రిల్ 2024 71,910 +280.00
11 ఏప్రిల్ 2024 71,630 +430.00
10 ఏప్రిల్ 2024 71,200 -100.00
09 ఏప్రిల్ 2024 71,300 +400.00
08 ఏప్రిల్ 2024 70,900 +340.00
07 ఏప్రిల్ 2024 70,560 +0.00
నబరంగపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,010
నబరంగపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,270
నబరంగపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 70,900
నబరంగపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,270
నబరంగపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) 73,010
నబరంగపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,050
నబరంగపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,690
నబరంగపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,918
నబరంగపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,690
నబరంగపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,650
నబరంగపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,900
నబరంగపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,410
నబరంగపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,221
నబరంగపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,900
నబరంగపూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,620
నబరంగపూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,410
నబరంగపూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,620
నబరంగపూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,397
నబరంగపూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,410
నబరంగపూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,680
నబరంగపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నబరంగపూర్ : వెండి రేటు

17 ఏప్రిల్ 2024
83,720.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2024 83,720 -320.00
15 ఏప్రిల్ 2024 84,040 +780.00
14 ఏప్రిల్ 2024 83,260 +0.00
13 ఏప్రిల్ 2024 83,260 +10.00
12 ఏప్రిల్ 2024 83,250 +170.00
11 ఏప్రిల్ 2024 83,080 +270.00
10 ఏప్రిల్ 2024 82,810 +200.00
09 ఏప్రిల్ 2024 82,610 +560.00
08 ఏప్రిల్ 2024 82,050 +1,030.00
07 ఏప్రిల్ 2024 81,020 +10.00
నబరంగపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,040
నబరంగపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,690
నబరంగపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,476
నబరంగపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,690
నబరంగపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) 83,720
నబరంగపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,700
నబరంగపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,210
నబరంగపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,558
నబరంగపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,210
నబరంగపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,160
నబరంగపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,350
నబరంగపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,080
నబరంగపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,941
నబరంగపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,350
నబరంగపూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,200
నబరంగపూర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,370
నబరంగపూర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,890
నబరంగపూర్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,176
నబరంగపూర్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,370
నబరంగపూర్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,360
నబరంగపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర