సికార్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

సికార్ : బంగారు రేటు

26 సెప్టెంబర్ 2023
58,850
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2023 58,850 -260.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,110 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,110 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,100 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 58,980 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,540 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,380 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,380 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,140 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,130 +0.00
సికార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,540
సికార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,700
సికార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,142
సికార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,470
సికార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) 58,850
సికార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,520
సికార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,290
సికార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,947
సికార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,330
సికార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,430
సికార్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,010
సికార్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,250
సికార్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,215
సికార్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,250
సికార్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,010
సికార్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,170
సికార్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,130
సికార్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,123
సికార్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,170
సికార్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,250
సికార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సికార్ : వెండి రేటు

26 సెప్టెంబర్ 2023
71,990.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2023 71,990 -1,210.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,200 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,200 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,190 +250.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 72,940 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,080 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,410 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,410 +430.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 71,980 +0.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 71,980 +10.00
సికార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,820
సికార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,710
సికార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,531
సికార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,810
సికార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) 71,990
సికార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,390
సికార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,880
సికార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,054
సికార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,040
సికార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,390
సికార్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,400
సికార్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 69,910
సికార్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,601
సికార్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,910
సికార్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,480
సికార్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,960
సికార్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,280
సికార్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,435
సికార్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,690
సికార్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 69,900
సికార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర