ఎగువ సిబన్సిరి, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

ఎగువ సిబన్సిరి : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
48,650
-100.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 48,750 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,530 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,540 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,460 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,180 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,180 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,180 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,180 +740.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,440 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,290 +10.00
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,180
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,500
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,312
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,540
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 48,750
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,780
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,790
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,847
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,360
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,790
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,550
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,090
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,426
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,550
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,410
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,670
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,070
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,993
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,070
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,550
ఎగువ సిబన్సిరి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఎగువ సిబన్సిరి : వెండి రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
66,720.00
-610.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 67,330 +1,180.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,150 +1,220.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,930 -10.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,940 +400.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,540 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,540 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,540 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,540 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,210 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,370 -60.00
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,330
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,190
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,505
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,190
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 67,330
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 67,010
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,920
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,914
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,570
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,920
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 70,000
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,350
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,686
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 70,000
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,680
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 72,040
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,800
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,185
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,930
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 70,000
ఎగువ సిబన్సిరి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర