ఎగువ సిబన్సిరి, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

ఎగువ సిబన్సిరి : బంగారు రేటు

08 ఫిబ్రవరి 2023
57,210
-90.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 57,300 +220.00
06 ఫిబ్రవరి 2023 57,080 +400.00
05 ఫిబ్రవరి 2023 56,680 +10.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 56,670 +0.00
03 ఫిబ్రవరి 2023 56,670 -1,250.00
02 ఫిబ్రవరి 2023 57,920 -70.00
01 ఫిబ్రవరి 2023 57,990 +720.00
31 జనవరి 2023 57,270 +110.00
30 జనవరి 2023 57,160 -200.00
29 జనవరి 2023 57,360 +0.00
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,990
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 56,670
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 57,187
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,990
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) 57,300
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,360
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,200
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,563
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,200
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,270
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,230
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,570
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,544
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,970
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,200
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,340
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,380
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,304
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,730
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,990
ఎగువ సిబన్సిరి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఎగువ సిబన్సిరి : వెండి రేటు

08 ఫిబ్రవరి 2023
67,700.00
+40.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 67,660 -100.00
06 ఫిబ్రవరి 2023 67,760 -190.00
05 ఫిబ్రవరి 2023 67,950 +10.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 67,940 +0.00
03 ఫిబ్రవరి 2023 67,940 -2,670.00
02 ఫిబ్రవరి 2023 70,610 +440.00
01 ఫిబ్రవరి 2023 70,170 +1,040.00
31 జనవరి 2023 69,130 +240.00
30 జనవరి 2023 68,890 +0.00
30 జనవరి 2023 68,890 +270.00
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,610
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 67,660
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 68,576
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,170
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) 67,660
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 70,070
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,190
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 69,065
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,510
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,130
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,900
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,180
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 68,062
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,350
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,500
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,460
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,600
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,496
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 59,130
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,460
ఎగువ సిబన్సిరి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర