ఎగువ సిబన్సిరి, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

ఎగువ సిబన్సిరి : బంగారు రేటు

14 జూలై 2024
73,650
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 73,650 +0.00
12 జూలై 2024 73,650 -20.00
11 జూలై 2024 73,670 +620.00
10 జూలై 2024 73,050 +280.00
09 జూలై 2024 72,770 +90.00
08 జూలై 2024 72,680 -690.00
07 జూలై 2024 73,370 +10.00
06 జూలై 2024 73,360 +0.00
05 జూలై 2024 73,360 +290.00
04 జూలై 2024 73,070 +410.00
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,670
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,870
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,007
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,930
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 73,650
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,270
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,320
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,948
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,970
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,870
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,810
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,970
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,507
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,980
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,960
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,210
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,460
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,515
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,460
ఎగువ సిబన్సిరి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,750
ఎగువ సిబన్సిరి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఎగువ సిబన్సిరి : వెండి రేటు

14 జూలై 2024
93,370.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 93,370 +10.00
12 జూలై 2024 93,360 -1,040.00
11 జూలై 2024 94,400 +1,170.00
10 జూలై 2024 93,230 +60.00
09 జూలై 2024 93,170 +340.00
08 జూలై 2024 92,830 -950.00
07 జూలై 2024 93,780 +0.00
06 జూలై 2024 93,780 +10.00
05 జూలై 2024 93,770 +1,090.00
04 జూలై 2024 92,680 +520.00
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,400
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,850
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,805
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,850
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 93,370
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,250
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,430
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,814
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 92,030
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,690
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,570
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,200
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,461
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,350
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 92,020
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,260
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,890
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,998
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,890
ఎగువ సిబన్సిరి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 81,060
ఎగువ సిబన్సిరి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర