సూరజ్‌పూర్, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

సూరజ్‌పూర్ : బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2023
62,720
+220.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 62,500 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,550 +10.00
26 నవంబర్ 2023 61,540 +0.00
25 నవంబర్ 2023 61,540 +10.00
24 నవంబర్ 2023 61,530 +300.00
23 నవంబర్ 2023 61,230 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,170 -180.00
21 నవంబర్ 2023 61,350 +500.00
20 నవంబర్ 2023 60,850 -30.00
19 నవంబర్ 2023 60,880 +0.00
సూరజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,500
సూరజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,750
సూరజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,825
సూరజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,840
సూరజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 62,500
సూరజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,310
సూరజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,530
సూరజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,174
సూరజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,480
సూరజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 60,960
సూరజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,520
సూరజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,270
సూరజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,890
సూరజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,460
సూరజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,470
సూరజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,500
సూరజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,270
సూరజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,932
సూరజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,310
సూరజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,420
సూరజ్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సూరజ్‌పూర్ : వెండి రేటు

29 నవంబర్ 2023
75,630.00
+210.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 75,420 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,130 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,120 +0.00
25 నవంబర్ 2023 74,120 +10.00
24 నవంబర్ 2023 74,110 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,090 +130.00
22 నవంబర్ 2023 72,960 -470.00
21 నవంబర్ 2023 73,430 +570.00
20 నవంబర్ 2023 72,860 -470.00
19 నవంబర్ 2023 73,330 +10.00
సూరజ్‌పూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 75,420
సూరజ్‌పూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,070
సూరజ్‌పూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,361
సూరజ్‌పూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,360
సూరజ్‌పూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 75,420
సూరజ్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,920
సూరజ్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,690
సూరజ్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,565
సూరజ్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,750
సూరజ్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,710
సూరజ్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,800
సూరజ్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,740
సూరజ్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,162
సూరజ్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,790
సూరజ్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,750
సూరజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,370
సూరజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,860
సూరజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,035
సూరజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,020
సూరజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,370
సూరజ్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర