ఖండ్వా, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

ఖండ్వా : బంగారు రేటు

10 ఆగస్టు 2022
52,320
+40.00
తేదీ ధర మార్పు
09 ఆగస్టు 2022 52,280 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 52,280 +400.00
07 ఆగస్టు 2022 51,880 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 51,870 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 51,870 -310.00
04 ఆగస్టు 2022 52,180 -520.00
03 ఆగస్టు 2022 52,700 +1,110.00
02 ఆగస్టు 2022 51,590 +90.00
01 ఆగస్టు 2022 51,500 -50.00
31 జూలై 2022 51,550 -1,310.00
ఖండ్వా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,700
ఖండ్వా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,500
ఖండ్వా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,017
ఖండ్వా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,500
ఖండ్వా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (09 ఆగస్టు) 52,280
ఖండ్వా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,400
ఖండ్వా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,550
ఖండ్వా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,039
ఖండ్వా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,750
ఖండ్వా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,550
ఖండ్వా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,970
ఖండ్వా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,420
ఖండ్వా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,128
ఖండ్వా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,100
ఖండ్వా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,970
ఖండ్వా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,020
ఖండ్వా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,090
ఖండ్వా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,962
ఖండ్వా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,520
ఖండ్వా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,160
ఖండ్వా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఖండ్వా : వెండి రేటు

10 ఆగస్టు 2022
58,640.00
-580.00
తేదీ ధర మార్పు
09 ఆగస్టు 2022 59,220 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 59,210 +1,670.00
07 ఆగస్టు 2022 57,540 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 57,540 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 57,530 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 58,150 +360.00
03 ఆగస్టు 2022 57,790 +160.00
02 ఆగస్టు 2022 57,630 -770.00
01 ఆగస్టు 2022 58,400 +640.00
31 జూలై 2022 57,760 -1,610.00
ఖండ్వా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,220
ఖండ్వా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,530
ఖండ్వా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,112
ఖండ్వా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,400
ఖండ్వా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (09 ఆగస్టు) 59,220
ఖండ్వా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,920
ఖండ్వా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,740
ఖండ్వా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,069
ఖండ్వా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,760
ఖండ్వా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,760
ఖండ్వా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,860
ఖండ్వా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,510
ఖండ్వా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,539
ఖండ్వా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,620
ఖండ్వా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,510
ఖండ్వా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,480
ఖండ్వా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,190
ఖండ్వా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,973
ఖండ్వా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,480
ఖండ్వా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,400
ఖండ్వా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర