సవైమాధోపూర్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

సవైమాధోపూర్ : బంగారు రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
59,100
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,100 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 58,980 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,540 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,380 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,380 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,140 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,130 +0.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 59,130 +430.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 58,700 -10.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 58,710 -40.00
సవైమాధోపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,540
సవైమాధోపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,700
సవైమాధోపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,158
సవైమాధోపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,470
సవైమాధోపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 59,100
సవైమాధోపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,520
సవైమాధోపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,290
సవైమాధోపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,947
సవైమాధోపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,330
సవైమాధోపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,430
సవైమాధోపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,010
సవైమాధోపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,250
సవైమాధోపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,215
సవైమాధోపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,250
సవైమాధోపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,010
సవైమాధోపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,170
సవైమాధోపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,130
సవైమాధోపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,123
సవైమాధోపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,170
సవైమాధోపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,250
సవైమాధోపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సవైమాధోపూర్ : వెండి రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
73,190.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,190 +250.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 72,940 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,080 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,410 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,410 +430.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 71,980 +0.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 71,980 +10.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 71,970 +1,260.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 70,710 -500.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 71,210 -480.00
సవైమాధోపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,820
సవైమాధోపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,710
సవైమాధోపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,495
సవైమాధోపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,810
సవైమాధోపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 73,190
సవైమాధోపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,390
సవైమాధోపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,880
సవైమాధోపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,054
సవైమాధోపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,040
సవైమాధోపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,390
సవైమాధోపూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,400
సవైమాధోపూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 69,910
సవైమాధోపూర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,601
సవైమాధోపూర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,910
సవైమాధోపూర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,480
సవైమాధోపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,960
సవైమాధోపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,280
సవైమాధోపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,435
సవైమాధోపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,690
సవైమాధోపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 69,900
సవైమాధోపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర