పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు, మేఘాలయ : బంగారం & వెండి ధర

పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు : బంగారు రేటు

24 మార్చి 2023
60,160
+160.00
తేదీ ధర మార్పు
23 మార్చి 2023 60,000 +840.00
22 మార్చి 2023 59,160 +140.00
21 మార్చి 2023 59,020 -850.00
20 మార్చి 2023 59,870 +60.00
19 మార్చి 2023 59,810 +0.00
18 మార్చి 2023 59,810 +10.00
17 మార్చి 2023 59,800 +1,420.00
16 మార్చి 2023 58,380 -320.00
15 మార్చి 2023 58,700 +880.00
14 మార్చి 2023 57,820 -130.00
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 60,000
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,180
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,486
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,110
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (23 మార్చి) 60,000
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 58,060
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,680
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,642
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 58,060
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 56,080
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,420
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,260
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,624
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,260
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,340
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,290
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,630
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,601
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 54,030
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,260
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు : వెండి రేటు

24 మార్చి 2023
71,490.00
+940.00
తేదీ ధర మార్పు
23 మార్చి 2023 70,550 +970.00
22 మార్చి 2023 69,580 +850.00
21 మార్చి 2023 68,730 -360.00
20 మార్చి 2023 69,090 +160.00
19 మార్చి 2023 68,930 +0.00
18 మార్చి 2023 68,930 +10.00
17 మార్చి 2023 68,920 +2,080.00
16 మార్చి 2023 66,840 -760.00
15 మార్చి 2023 67,600 +420.00
14 మార్చి 2023 67,180 +340.00
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,550
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,090
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,930
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,710
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (23 మార్చి) 70,550
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,680
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,920
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,630
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,250
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,820
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 70,140
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,260
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 69,145
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,580
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,200
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,970
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,250
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 68,134
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,420
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,570
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర