దిండోరి, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

దిండోరి : బంగారు రేటు

18 ఆగస్టు 2022
51,820
+250.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 51,570 -340.00
16 ఆగస్టు 2022 51,910 -720.00
15 ఆగస్టు 2022 52,630 +10.00
14 ఆగస్టు 2022 52,620 +0.00
13 ఆగస్టు 2022 52,620 +10.00
12 ఆగస్టు 2022 52,610 +270.00
11 ఆగస్టు 2022 52,340 +90.00
10 ఆగస్టు 2022 52,250 -30.00
09 ఆగస్టు 2022 52,280 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 52,280 +400.00
దిండోరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,700
దిండోరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,500
దిండోరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,159
దిండోరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,500
దిండోరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 51,570
దిండోరి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,400
దిండోరి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,550
దిండోరి బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,039
దిండోరి బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,750
దిండోరి బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,550
దిండోరి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,970
దిండోరి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,420
దిండోరి బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,128
దిండోరి బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,100
దిండోరి బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,970
దిండోరి బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,020
దిండోరి బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,090
దిండోరి బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,962
దిండోరి బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,520
దిండోరి బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,160
దిండోరి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

దిండోరి : వెండి రేటు

18 ఆగస్టు 2022
57,380.00
+300.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 57,080 -840.00
16 ఆగస్టు 2022 57,920 -1,580.00
15 ఆగస్టు 2022 59,500 +10.00
14 ఆగస్టు 2022 59,490 +0.00
13 ఆగస్టు 2022 59,490 +10.00
12 ఆగస్టు 2022 59,480 +950.00
11 ఆగస్టు 2022 58,530 -570.00
10 ఆగస్టు 2022 59,100 -120.00
09 ఆగస్టు 2022 59,220 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 59,210 +1,670.00
దిండోరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,500
దిండోరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,080
దిండోరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,447
దిండోరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,400
దిండోరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 57,080
దిండోరి వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,920
దిండోరి వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,740
దిండోరి వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,069
దిండోరి వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,760
దిండోరి వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,760
దిండోరి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,860
దిండోరి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,510
దిండోరి వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,539
దిండోరి వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,620
దిండోరి వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,510
దిండోరి వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,480
దిండోరి వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,190
దిండోరి వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,973
దిండోరి వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,480
దిండోరి వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,400
దిండోరి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర