బారాబంకి, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

బారాబంకి : బంగారు రేటు

26 సెప్టెంబర్ 2023
58,880
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2023 58,880 -260.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,140 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,130 +0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,130 +130.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,000 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,560 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,400 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,400 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,160 +0.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,160 +10.00
బారాబంకి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,560
బారాబంకి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,720
బారాబంకి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,167
బారాబంకి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,500
బారాబంకి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) 58,880
బారాబంకి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,540
బారాబంకి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,310
బారాబంకి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,971
బారాబంకి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,350
బారాబంకి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,460
బారాబంకి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,030
బారాబంకి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,280
బారాబంకి బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,239
బారాబంకి బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,280
బారాబంకి బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,030
బారాబంకి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,190
బారాబంకి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,150
బారాబంకి బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,147
బారాబంకి బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,190
బారాబంకి బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,270
బారాబంకి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బారాబంకి : వెండి రేటు

26 సెప్టెంబర్ 2023
72,020.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2023 72,020 -1,210.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,230 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,230 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,220 +250.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 72,970 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,110 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,440 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,440 +430.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 72,010 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 72,000 +0.00
బారాబంకి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,850
బారాబంకి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,740
బారాబంకి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,560
బారాబంకి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,840
బారాబంకి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) 72,020
బారాబంకి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,420
బారాబంకి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,900
బారాబంకి వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,083
బారాబంకి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,070
బారాబంకి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,420
బారాబంకి వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,430
బారాబంకి వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 69,930
బారాబంకి వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,631
బారాబంకి వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,930
బారాబంకి వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,510
బారాబంకి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,990
బారాబంకి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,310
బారాబంకి వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,464
బారాబంకి వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,720
బారాబంకి వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 69,930
బారాబంకి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర