కాంగ్రా, హిమాచల్ ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

కాంగ్రా : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
48,560
-100.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 48,660 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,440 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,450 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,370 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,090 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,090 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,090 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,090 +740.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,350 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,200 +10.00
కాంగ్రా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,090
కాంగ్రా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,420
కాంగ్రా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,225
కాంగ్రా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,460
కాంగ్రా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 48,660
కాంగ్రా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,690
కాంగ్రా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,700
కాంగ్రా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,759
కాంగ్రా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,270
కాంగ్రా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,700
కాంగ్రా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,460
కాంగ్రా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,010
కాంగ్రా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,338
కాంగ్రా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,460
కాంగ్రా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,320
కాంగ్రా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,590
కాంగ్రా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,990
కాంగ్రా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,905
కాంగ్రా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,990
కాంగ్రా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,460
కాంగ్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కాంగ్రా : వెండి రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
66,610.00
-600.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 67,210 +1,180.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,030 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,820 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,820 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,430 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,430 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,430 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,430 +1,340.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,090 -170.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,260 -50.00
కాంగ్రా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,210
కాంగ్రా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,080
కాంగ్రా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,392
కాంగ్రా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,080
కాంగ్రా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 67,210
కాంగ్రా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,890
కాంగ్రా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,820
కాంగ్రా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,798
కాంగ్రా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,460
కాంగ్రా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,820
కాంగ్రా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,870
కాంగ్రా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,230
కాంగ్రా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,569
కాంగ్రా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,870
కాంగ్రా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,570
కాంగ్రా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,910
కాంగ్రా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,670
కాంగ్రా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,055
కాంగ్రా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,800
కాంగ్రా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,870
కాంగ్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర