కాంగ్రా, హిమాచల్ ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

కాంగ్రా : బంగారు రేటు

01 డిసెంబర్ 2022
53,460
+560.00
తేదీ ధర మార్పు
30 నవంబర్ 2022 52,900 +290.00
29 నవంబర్ 2022 52,610 +240.00
28 నవంబర్ 2022 52,370 -400.00
27 నవంబర్ 2022 52,770 +10.00
26 నవంబర్ 2022 52,760 +0.00
25 నవంబర్ 2022 52,760 -140.00
24 నవంబర్ 2022 52,900 +220.00
23 నవంబర్ 2022 52,680 +190.00
22 నవంబర్ 2022 52,490 -10.00
21 నవంబర్ 2022 52,500 -350.00
కాంగ్రా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర
కాంగ్రా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర
కాంగ్రా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర
కాంగ్రా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర ()
కాంగ్రా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర ()
కాంగ్రా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,240
కాంగ్రా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,290
కాంగ్రా బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,207
కాంగ్రా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,640
కాంగ్రా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,900
కాంగ్రా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 52,020
కాంగ్రా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,190
కాంగ్రా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,842
కాంగ్రా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,220
కాంగ్రా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,440
కాంగ్రా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,770
కాంగ్రా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,340
కాంగ్రా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,058
కాంగ్రా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,160
కాంగ్రా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,210
కాంగ్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కాంగ్రా : వెండి రేటు

01 డిసెంబర్ 2022
64,700.00
+1,360.00
తేదీ ధర మార్పు
30 నవంబర్ 2022 63,340 +650.00
29 నవంబర్ 2022 62,690 +1,620.00
28 నవంబర్ 2022 61,070 -940.00
27 నవంబర్ 2022 62,010 +0.00
26 నవంబర్ 2022 62,010 +10.00
25 నవంబర్ 2022 62,000 -230.00
24 నవంబర్ 2022 62,230 +340.00
23 నవంబర్ 2022 61,890 +690.00
22 నవంబర్ 2022 61,200 +300.00
21 నవంబర్ 2022 60,900 -260.00
కాంగ్రా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర
కాంగ్రా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర
కాంగ్రా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర
కాంగ్రా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర ()
కాంగ్రా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర ()
కాంగ్రా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,340
కాంగ్రా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,490
కాంగ్రా వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,382
కాంగ్రా వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 59,020
కాంగ్రా వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,340
కాంగ్రా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,860
కాంగ్రా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,340
కాంగ్రా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,102
కాంగ్రా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,860
కాంగ్రా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,810
కాంగ్రా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,960
కాంగ్రా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,410
కాంగ్రా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,486
కాంగ్రా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,410
కాంగ్రా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,850
కాంగ్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర