సివిల్ లైన్స్, .ిల్లీ : బంగారం & వెండి ధర

సివిల్ లైన్స్ : బంగారు రేటు

23 జూలై 2024
72,360
-480.00
తేదీ ధర మార్పు
22 జూలై 2024 72,840 -250.00
21 జూలై 2024 73,090 +10.00
20 జూలై 2024 73,080 +0.00
19 జూలై 2024 73,080 -1,160.00
18 జూలై 2024 74,240 +70.00
17 జూలై 2024 74,170 -160.00
16 జూలై 2024 74,330 +800.00
15 జూలై 2024 73,530 +210.00
14 జూలై 2024 73,320 +10.00
13 జూలై 2024 73,310 +0.00
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,330
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,530
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,998
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,600
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (22 జూలై) 72,840
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,930
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 70,990
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,615
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,630
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,540
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,460
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,650
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,172
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,650
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,630
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,870
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,140
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,185
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,140
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,420
సివిల్ లైన్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సివిల్ లైన్స్ : వెండి రేటు

23 జూలై 2024
88,290.00
-710.00
తేదీ ధర మార్పు
22 జూలై 2024 89,000 -540.00
21 జూలై 2024 89,540 +0.00
20 జూలై 2024 89,540 +10.00
19 జూలై 2024 89,530 -2,110.00
18 జూలై 2024 91,640 -170.00
17 జూలై 2024 91,810 -1,820.00
16 జూలై 2024 93,630 +1,150.00
15 జూలై 2024 92,480 -470.00
14 జూలై 2024 92,950 +10.00
13 జూలై 2024 92,940 +10.00
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 93,960
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,000
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 91,839
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,430
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (22 జూలై) 89,000
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,810
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,030
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,398
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,600
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,280
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,120
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,830
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,053
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 80,970
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,600
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 83,870
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,540
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,619
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,540
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,680
సివిల్ లైన్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర