సివిల్ లైన్స్, .ిల్లీ : బంగారం & వెండి ధర

సివిల్ లైన్స్ : బంగారు రేటు

08 ఆగస్టు 2022
51,980
+250.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 51,730 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 51,730 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 51,730 -310.00
04 ఆగస్టు 2022 52,040 -520.00
03 ఆగస్టు 2022 52,560 +1,110.00
02 ఆగస్టు 2022 51,450 +90.00
01 ఆగస్టు 2022 51,360 -50.00
31 జూలై 2022 51,410 -1,310.00
30 జూలై 2022 52,720 +300.00
29 జూలై 2022 52,420 +600.00
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,560
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,360
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,800
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,360
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) 51,730
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,250
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,410
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,898
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,610
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,410
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,820
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,290
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 51,988
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 51,960
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,830
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,880
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 50,960
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,823
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,380
సివిల్ లైన్స్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,020
సివిల్ లైన్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సివిల్ లైన్స్ : వెండి రేటు

08 ఆగస్టు 2022
58,630.00
+1,250.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 57,380 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 57,380 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 57,370 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 57,990 +370.00
03 ఆగస్టు 2022 57,620 +150.00
02 ఆగస్టు 2022 57,470 -770.00
01 ఆగస్టు 2022 58,240 +640.00
31 జూలై 2022 57,600 -1,600.00
30 జూలై 2022 59,200 +330.00
29 జూలై 2022 58,870 +2,830.00
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 58,240
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,370
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 57,636
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,240
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) 57,380
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,760
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,590
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 57,913
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,600
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,600
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,690
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,340
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,370
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,450
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,340
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,310
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,030
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,805
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,310
సివిల్ లైన్స్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,230
సివిల్ లైన్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర