ధుబురి, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

ధుబురి : బంగారు రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
62,580
+120.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 62,460 -950.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,410 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,410 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,400 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,670 -330.00
29 నవంబర్ 2023 63,000 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,650 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,700 +0.00
26 నవంబర్ 2023 61,700 +10.00
25 నవంబర్ 2023 61,690 +0.00
ధుబురి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,410
ధుబురి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,460
ధుబురి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,170
ధుబురి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,400
ధుబురి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 62,460
ధుబురి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,000
ధుబురి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,900
ధుబురి బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,102
ధుబురి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 61,000
ధుబురి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,670
ధుబురి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,460
ధుబురి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,670
ధుబురి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,322
ధుబురి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,620
ధుబురి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,120
ధుబురి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,670
ధుబురి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,410
ధుబురి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,038
ధుబురి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,610
ధుబురి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,620
ధుబురి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ధుబురి : వెండి రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
75,870.00
-170.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 76,040 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,850 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,850 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,840 +410.00
30 నవంబర్ 2023 77,430 +1,150.00
29 నవంబర్ 2023 76,280 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,610 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,320 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,310 +10.00
25 నవంబర్ 2023 74,300 +0.00
ధుబురి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,850
ధుబురి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 76,040
ధుబురి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,395
ధుబురి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,840
ధుబురి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 76,040
ధుబురి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,430
ధుబురి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,250
ధుబురి వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,830
ధుబురి వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,540
ధుబురి వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,430
ధుబురి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,100
ధుబురి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,860
ధుబురి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,744
ధుబురి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,930
ధుబురి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,890
ధుబురి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,990
ధుబురి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,920
ధుబురి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,344
ధుబురి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,980
ధుబురి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,920
ధుబురి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర