సారాకేలా ఖరసావన్, జార్ఖండ్ : బంగారం & వెండి ధర

సారాకేలా ఖరసావన్ : బంగారు రేటు

02 జూన్ 2023
60,020
-170.00
తేదీ ధర మార్పు
01 జూన్ 2023 60,190 +0.00
31 మే 2023 60,190 +20.00
30 మే 2023 60,170 +500.00
29 మే 2023 59,670 +90.00
28 మే 2023 59,580 +0.00
27 మే 2023 59,580 +10.00
26 మే 2023 59,570 -100.00
25 మే 2023 59,670 -370.00
24 మే 2023 60,040 -390.00
23 మే 2023 60,430 -20.00
సారాకేలా ఖరసావన్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,190
సారాకేలా ఖరసావన్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,190
సారాకేలా ఖరసావన్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 60,190
సారాకేలా ఖరసావన్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,190
సారాకేలా ఖరసావన్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (01 జూన్) 60,190
సారాకేలా ఖరసావన్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,600
సారాకేలా ఖరసావన్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,570
సారాకేలా ఖరసావన్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,529
సారాకేలా ఖరసావన్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,030
సారాకేలా ఖరసావన్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,190
సారాకేలా ఖరసావన్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,250
సారాకేలా ఖరసావన్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,540
సారాకేలా ఖరసావన్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,260
సారాకేలా ఖరసావన్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,540
సారాకేలా ఖరసావన్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,020
సారాకేలా ఖరసావన్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,780
సారాకేలా ఖరసావన్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,980
సారాకేలా ఖరసావన్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,800
సారాకేలా ఖరసావన్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,900
సారాకేలా ఖరసావన్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,530
సారాకేలా ఖరసావన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సారాకేలా ఖరసావన్ : వెండి రేటు

02 జూన్ 2023
72,720.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 జూన్ 2023 72,720 +480.00
31 మే 2023 72,240 +1,070.00
30 మే 2023 71,170 -30.00
29 మే 2023 71,200 -170.00
28 మే 2023 71,370 +0.00
27 మే 2023 71,370 +10.00
26 మే 2023 71,360 +1,080.00
25 మే 2023 70,280 -840.00
24 మే 2023 71,120 -1,080.00
23 మే 2023 72,200 -570.00
సారాకేలా ఖరసావన్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,720
సారాకేలా ఖరసావన్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 72,720
సారాకేలా ఖరసావన్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,720
సారాకేలా ఖరసావన్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,720
సారాకేలా ఖరసావన్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (01 జూన్) 72,720
సారాకేలా ఖరసావన్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,010
సారాకేలా ఖరసావన్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,280
సారాకేలా ఖరసావన్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,784
సారాకేలా ఖరసావన్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,420
సారాకేలా ఖరసావన్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,240
సారాకేలా ఖరసావన్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,200
సారాకేలా ఖరసావన్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,230
సారాకేలా ఖరసావన్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,832
సారాకేలా ఖరసావన్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,310
సారాకేలా ఖరసావన్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,420
సారాకేలా ఖరసావన్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,310
సారాకేలా ఖరసావన్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,860
సారాకేలా ఖరసావన్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,998
సారాకేలా ఖరసావన్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,470
సారాకేలా ఖరసావన్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,310
సారాకేలా ఖరసావన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర