నరేలా, .ిల్లీ : బంగారం & వెండి ధర

నరేలా : బంగారు రేటు

18 ఆగస్టు 2022
51,640
+220.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 51,420 -340.00
16 ఆగస్టు 2022 51,760 -720.00
15 ఆగస్టు 2022 52,480 +0.00
14 ఆగస్టు 2022 52,480 +10.00
13 ఆగస్టు 2022 52,470 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 52,470 +270.00
11 ఆగస్టు 2022 52,200 +100.00
10 ఆగస్టు 2022 52,100 -40.00
09 ఆగస్టు 2022 52,140 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 52,130 +400.00
నరేలా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,560
నరేలా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,360
నరేలా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,015
నరేలా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,360
నరేలా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 51,420
నరేలా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,250
నరేలా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,410
నరేలా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,898
నరేలా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,610
నరేలా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,410
నరేలా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,820
నరేలా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,290
నరేలా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 51,988
నరేలా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 51,960
నరేలా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,830
నరేలా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,880
నరేలా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 50,960
నరేలా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,823
నరేలా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,380
నరేలా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,020
నరేలా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నరేలా : వెండి రేటు

18 ఆగస్టు 2022
57,050.00
+120.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 56,930 -830.00
16 ఆగస్టు 2022 57,760 -1,570.00
15 ఆగస్టు 2022 59,330 +0.00
14 ఆగస్టు 2022 59,330 +10.00
13 ఆగస్టు 2022 59,320 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 59,320 +950.00
11 ఆగస్టు 2022 58,370 -570.00
10 ఆగస్టు 2022 58,940 -110.00
09 ఆగస్టు 2022 59,050 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 59,050 +1,670.00
నరేలా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,330
నరేలా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 56,930
నరేలా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,285
నరేలా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,240
నరేలా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 56,930
నరేలా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,760
నరేలా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,590
నరేలా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 57,913
నరేలా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,600
నరేలా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,600
నరేలా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,690
నరేలా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,340
నరేలా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,370
నరేలా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,450
నరేలా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,340
నరేలా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,310
నరేలా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,030
నరేలా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,805
నరేలా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,310
నరేలా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,230
నరేలా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర