కాచర్, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

కాచర్ : బంగారు రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
59,240
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,240 +130.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,110 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,670 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,510 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,510 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,270 +0.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,270 +10.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 59,260 +430.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 58,830 -20.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 58,850 -30.00
కాచర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,670
కాచర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,830
కాచర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,292
కాచర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,610
కాచర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 59,240
కాచర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,650
కాచర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,420
కాచర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,081
కాచర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,460
కాచర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,570
కాచర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,140
కాచర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,380
కాచర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,348
కాచర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,380
కాచర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,140
కాచర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,300
కాచర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,260
కాచర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,267
కాచర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,300
కాచర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,380
కాచర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కాచర్ : వెండి రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
73,360.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,360 +260.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,100 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,240 +660.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,580 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,570 +430.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 72,140 +0.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 72,140 +10.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 72,130 +1,260.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 70,870 -500.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 71,370 -480.00
కాచర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,990
కాచర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,870
కాచర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,658
కాచర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,980
కాచర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 73,360
కాచర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,560
కాచర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,030
కాచర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,217
కాచర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,210
కాచర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,560
కాచర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,570
కాచర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 70,060
కాచర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,767
కాచర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,060
కాచర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,650
కాచర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,130
కాచర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,430
కాచర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,595
కాచర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,850
కాచర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 70,060
కాచర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర