గురుదాస్‌పూర్, పంజాబ్ : బంగారం & వెండి ధర

గురుదాస్‌పూర్ : బంగారు రేటు

24 మార్చి 2023
59,970
+210.00
తేదీ ధర మార్పు
23 మార్చి 2023 59,760 +830.00
22 మార్చి 2023 58,930 +140.00
21 మార్చి 2023 58,790 -840.00
20 మార్చి 2023 59,630 +60.00
19 మార్చి 2023 59,570 +0.00
18 మార్చి 2023 59,570 +10.00
17 మార్చి 2023 59,560 +1,410.00
16 మార్చి 2023 58,150 -320.00
15 మార్చి 2023 58,470 +880.00
14 మార్చి 2023 57,590 -130.00
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,760
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,960
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,258
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,890
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (23 మార్చి) 59,760
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,830
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,460
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,418
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,830
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,860
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,200
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,040
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,400
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,040
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,110
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,070
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,420
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,385
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,810
గురుదాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,040
గురుదాస్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

గురుదాస్‌పూర్ : వెండి రేటు

24 మార్చి 2023
71,230.00
+960.00
తేదీ ధర మార్పు
23 మార్చి 2023 70,270 +970.00
22 మార్చి 2023 69,300 +840.00
21 మార్చి 2023 68,460 -360.00
20 మార్చి 2023 68,820 +160.00
19 మార్చి 2023 68,660 +10.00
18 మార్చి 2023 68,650 +0.00
17 మార్చి 2023 68,650 +2,070.00
16 మార్చి 2023 66,580 -750.00
15 మార్చి 2023 67,330 +420.00
14 మార్చి 2023 66,910 +330.00
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,270
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,850
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,669
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,450
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (23 మార్చి) 70,270
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,400
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,660
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,365
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,970
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,570
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,860
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 67,990
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,871
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,300
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,930
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,700
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 64,990
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,865
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,160
గురుదాస్‌పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,300
గురుదాస్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర