శివగంగ, తమిళనాడు : బంగారం & వెండి ధర

శివగంగ : బంగారు రేటు

02 మార్చి 2024
63,860
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 మార్చి 2024 63,860 +1,070.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 62,790 +320.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 62,470 -90.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 62,560 +170.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 62,390 -160.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 62,550 +0.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 62,550 +10.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 62,540 +360.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 62,180 -160.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 62,340 +0.00
శివగంగ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 63,860
శివగంగ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,860
శివగంగ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 63,860
శివగంగ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,860
శివగంగ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (01 మార్చి) 63,860
శివగంగ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 63,070
శివగంగ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,570
శివగంగ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,385
శివగంగ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 63,070
శివగంగ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,790
శివగంగ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,580
శివగంగ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,780
శివగంగ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,563
శివగంగ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,580
శివగంగ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,850
శివగంగ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,880
శివగంగ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,250
శివగంగ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,692
శివగంగ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,450
శివగంగ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,440
శివగంగ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

శివగంగ : వెండి రేటు

02 మార్చి 2024
72,400.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 మార్చి 2024 72,400 +1,010.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 71,390 +2,130.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 69,260 -360.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 69,620 -250.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 69,870 -1,010.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 70,880 +0.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 70,880 +10.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 70,870 +230.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 70,640 -450.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 71,090 -560.00
శివగంగ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,400
శివగంగ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,400
శివగంగ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 72,400
శివగంగ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,400
శివగంగ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (01 మార్చి) 72,400
శివగంగ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,540
శివగంగ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,260
శివగంగ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,129
శివగంగ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,540
శివగంగ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,390
శివగంగ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,560
శివగంగ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 71,070
శివగంగ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,367
శివగంగ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,560
శివగంగ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,550
శివగంగ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,920
శివగంగ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,540
శివగంగ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,761
శివగంగ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,900
శివగంగ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,520
శివగంగ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర