దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్, పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర

దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ : బంగారు రేటు

24 మార్చి 2023
59,890
+210.00
తేదీ ధర మార్పు
23 మార్చి 2023 59,680 +830.00
22 మార్చి 2023 58,850 +140.00
21 మార్చి 2023 58,710 -840.00
20 మార్చి 2023 59,550 +60.00
19 మార్చి 2023 59,490 +0.00
18 మార్చి 2023 59,490 +10.00
17 మార్చి 2023 59,480 +1,410.00
16 మార్చి 2023 58,070 -320.00
15 మార్చి 2023 58,390 +880.00
14 మార్చి 2023 57,510 -140.00
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,680
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,890
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,180
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,810
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (23 మార్చి) 59,680
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,750
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,380
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,343
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,750
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,780
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,120
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 54,970
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,324
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 54,970
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,030
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,000
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,350
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,313
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,740
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 54,970
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ : వెండి రేటు

24 మార్చి 2023
71,080.00
+900.00
తేదీ ధర మార్పు
23 మార్చి 2023 70,180 +970.00
22 మార్చి 2023 69,210 +850.00
21 మార్చి 2023 68,360 -370.00
20 మార్చి 2023 68,730 +160.00
19 మార్చి 2023 68,570 +10.00
18 మార్చి 2023 68,560 +0.00
17 మార్చి 2023 68,560 +2,070.00
16 మార్చి 2023 66,490 -750.00
15 మార్చి 2023 67,240 +420.00
14 మార్చి 2023 66,820 +330.00
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,180
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,760
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,582
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,370
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (23 మార్చి) 70,180
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,310
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,580
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,279
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,870
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,480
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,770
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 67,900
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,779
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,210
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,840
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,600
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 64,900
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,774
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,080
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,210
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర