విధిషా, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

విధిషా : బంగారు రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
62,360
-40.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 62,400 +190.00
05 డిసెంబర్ 2023 62,210 -180.00
04 డిసెంబర్ 2023 62,390 -960.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,350 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,340 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,340 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,610 -320.00
29 నవంబర్ 2023 62,930 +340.00
28 నవంబర్ 2023 62,590 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,640 +10.00
విధిషా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,350
విధిషా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,210
విధిషా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,838
విధిషా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,340
విధిషా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 62,400
విధిషా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,930
విధిషా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,830
విధిషా బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,037
విధిషా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,930
విధిషా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,610
విధిషా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,400
విధిషా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,610
విధిషా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,258
విధిషా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,560
విధిషా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,050
విధిషా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,610
విధిషా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,350
విధిషా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,974
విధిషా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,540
విధిషా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,560
విధిషా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

విధిషా : వెండి రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
74,340.00
-260.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 74,600 -600.00
05 డిసెంబర్ 2023 75,200 -760.00
04 డిసెంబర్ 2023 75,960 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,770 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,770 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,760 +420.00
30 నవంబర్ 2023 77,340 +1,140.00
29 నవంబర్ 2023 76,200 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,530 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,240 +10.00
విధిషా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,770
విధిషా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 74,600
విధిషా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 76,510
విధిషా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,760
విధిషా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 74,600
విధిషా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,340
విధిషా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,170
విధిషా వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,754
విధిషా వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,460
విధిషా వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,340
విధిషా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,020
విధిషా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,790
విధిషా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,668
విధిషా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,850
విధిషా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,810
విధిషా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,910
విధిషా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,840
విధిషా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,269
విధిషా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,900
విధిషా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,850
విధిషా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర