తూర్పు గోదావరి, ఆంధ్రప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

తూర్పు గోదావరి : బంగారు రేటు

14 జూలై 2024
73,550
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 73,550 +0.00
12 జూలై 2024 73,550 -20.00
11 జూలై 2024 73,570 +620.00
10 జూలై 2024 72,950 +270.00
09 జూలై 2024 72,680 +100.00
08 జూలై 2024 72,580 -690.00
07 జూలై 2024 73,270 +0.00
06 జూలై 2024 73,270 +10.00
05 జూలై 2024 73,260 +290.00
04 జూలై 2024 72,970 +400.00
తూర్పు గోదావరి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,570
తూర్పు గోదావరి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,770
తూర్పు గోదావరి బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,910
తూర్పు గోదావరి బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,840
తూర్పు గోదావరి బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 73,550
తూర్పు గోదావరి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,170
తూర్పు గోదావరి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,230
తూర్పు గోదావరి బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,852
తూర్పు గోదావరి బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,870
తూర్పు గోదావరి బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,770
తూర్పు గోదావరి బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,710
తూర్పు గోదావరి బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,880
తూర్పు గోదావరి బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,412
తూర్పు గోదావరి బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,880
తూర్పు గోదావరి బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,870
తూర్పు గోదావరి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,110
తూర్పు గోదావరి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,360
తూర్పు గోదావరి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,420
తూర్పు గోదావరి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,360
తూర్పు గోదావరి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,650
తూర్పు గోదావరి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

తూర్పు గోదావరి : వెండి రేటు

14 జూలై 2024
93,250.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 93,250 +10.00
12 జూలై 2024 93,240 -1,030.00
11 జూలై 2024 94,270 +1,160.00
10 జూలై 2024 93,110 +60.00
09 జూలై 2024 93,050 +350.00
08 జూలై 2024 92,700 -960.00
07 జూలై 2024 93,660 +10.00
06 జూలై 2024 93,650 +0.00
05 జూలై 2024 93,650 +1,100.00
04 జూలై 2024 92,550 +510.00
తూర్పు గోదావరి వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,270
తూర్పు గోదావరి వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,730
తూర్పు గోదావరి వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,682
తూర్పు గోదావరి వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,730
తూర్పు గోదావరి వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 93,250
తూర్పు గోదావరి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,120
తూర్పు గోదావరి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,320
తూర్పు గోదావరి వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,694
తూర్పు గోదావరి వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,910
తూర్పు గోదావరి వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,570
తూర్పు గోదావరి వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,440
తూర్పు గోదావరి వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,100
తూర్పు గోదావరి వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,344
తూర్పు గోదావరి వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,240
తూర్పు గోదావరి వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,900
తూర్పు గోదావరి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,150
తూర్పు గోదావరి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,790
తూర్పు గోదావరి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,889
తూర్పు గోదావరి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,790
తూర్పు గోదావరి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,950
తూర్పు గోదావరి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర