బిష్ణుపూర్, మణిపూర్ : బంగారం & వెండి ధర

బిష్ణుపూర్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
48,710
-100.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 48,810 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,590 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,600 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,520 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,240 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,240 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,240 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,240 +740.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,500 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,350 +10.00
బిష్ణుపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,240
బిష్ణుపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,570
బిష్ణుపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,373
బిష్ణుపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,600
బిష్ణుపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 48,810
బిష్ణుపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,840
బిష్ణుపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,850
బిష్ణుపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,908
బిష్ణుపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,420
బిష్ణుపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,850
బిష్ణుపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,620
బిష్ణుపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,150
బిష్ణుపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,487
బిష్ణుపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,620
బిష్ణుపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,470
బిష్ణుపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,740
బిష్ణుపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,130
బిష్ణుపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 49,055
బిష్ణుపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,130
బిష్ణుపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,620
బిష్ణుపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బిష్ణుపూర్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
66,810.00
-610.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 67,420 +1,190.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,230 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 65,020 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 65,020 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,630 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,630 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,630 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,630 +1,340.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,290 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,450 -60.00
బిష్ణుపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,420
బిష్ణుపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,270
బిష్ణుపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,588
బిష్ణుపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,270
బిష్ణుపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 67,420
బిష్ణుపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 67,100
బిష్ణుపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 60,000
బిష్ణుపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,996
బిష్ణుపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,660
బిష్ణుపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 60,000
బిష్ణుపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 70,090
బిష్ణుపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,430
బిష్ణుపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,772
బిష్ణుపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 70,090
బిష్ణుపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,770
బిష్ణుపూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 72,130
బిష్ణుపూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,880
బిష్ణుపూర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,275
బిష్ణుపూర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,020
బిష్ణుపూర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 70,090
బిష్ణుపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర