కర్నాల్, హర్యానా : బంగారం & వెండి ధర

కర్నాల్ : బంగారు రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2022
49,460
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2022 49,460 +190.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 49,270 -270.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 49,540 +0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 49,540 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 49,530 -600.00
22 సెప్టెంబర్ 2022 50,130 +600.00
21 సెప్టెంబర్ 2022 49,530 +200.00
20 సెప్టెంబర్ 2022 49,330 -90.00
19 సెప్టెంబర్ 2022 49,420 -30.00
18 సెప్టెంబర్ 2022 49,450 +10.00
కర్నాల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,710
కర్నాల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,270
కర్నాల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 49,987
కర్నాల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,100
కర్నాల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 49,460
కర్నాల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,630
కర్నాల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 50,780
కర్నాల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,745
కర్నాల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,430
కర్నాల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 50,780
కర్నాల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,330
కర్నాల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,480
కర్నాల్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,973
కర్నాల్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,690
కర్నాల్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,480
కర్నాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,900
కర్నాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,360
కర్నాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,064
కర్నాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,030
కర్నాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,900
కర్నాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కర్నాల్ : వెండి రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2022
55,330.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2022 55,330 +120.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 55,210 -950.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 56,160 +0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 56,160 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 56,150 -1,740.00
22 సెప్టెంబర్ 2022 57,890 +700.00
21 సెప్టెంబర్ 2022 57,190 +960.00
20 సెప్టెంబర్ 2022 56,230 -300.00
19 సెప్టెంబర్ 2022 56,530 -50.00
18 సెప్టెంబర్ 2022 56,580 +0.00
కర్నాల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,890
కర్నాల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,340
కర్నాల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,303
కర్నాల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,340
కర్నాల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 55,330
కర్నాల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,420
కర్నాల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 54,010
కర్నాల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 56,915
కర్నాల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,320
కర్నాల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 54,010
కర్నాల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,840
కర్నాల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,670
కర్నాల్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 57,994
కర్నాల్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,680
కర్నాల్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,690
కర్నాల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,780
కర్నాల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,430
కర్నాల్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,457
కర్నాల్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,540
కర్నాల్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,430
కర్నాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర