కర్నాల్, హర్యానా : బంగారం & వెండి ధర

కర్నాల్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 17 అక్టోబర్ 2021
49,030
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 అక్టోబర్ 2021 49,030 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,030 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,030 +740.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,290 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,140 +10.00
11 అక్టోబర్ 2021 48,130 +220.00
10 అక్టోబర్ 2021 47,910 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 47,910 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 47,910 -80.00
07 అక్టోబర్ 2021 47,990 +150.00
కర్నాల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,030
కర్నాల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,360
కర్నాల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,046
కర్నాల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,400
కర్నాల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (16 అక్టోబర్) 49,030
కర్నాల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,630
కర్నాల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,640
కర్నాల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,698
కర్నాల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,210
కర్నాల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,640
కర్నాల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,400
కర్నాల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,950
కర్నాల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,277
కర్నాల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,400
కర్నాల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,260
కర్నాల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,520
కర్నాల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,920
కర్నాల్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,843
కర్నాల్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,920
కర్నాల్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,400
కర్నాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కర్నాల్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 17 అక్టోబర్ 2021
64,340.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 అక్టోబర్ 2021 64,340 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,340 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,340 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,010 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,170 -60.00
11 అక్టోబర్ 2021 63,230 +550.00
10 అక్టోబర్ 2021 62,680 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 62,680 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 62,680 +260.00
07 అక్టోబర్ 2021 62,420 +20.00
కర్నాల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 64,340
కర్నాల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,000
కర్నాల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 62,663
కర్నాల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,000
కర్నాల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (16 అక్టోబర్) 64,340
కర్నాల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,810
కర్నాల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,740
కర్నాల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,718
కర్నాల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,370
కర్నాల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,740
కర్నాల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,780
కర్నాల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,150
కర్నాల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,485
కర్నాల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,780
కర్నాల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,490
కర్నాల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,810
కర్నాల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,590
కర్నాల్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 69,967
కర్నాల్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,710
కర్నాల్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,780
కర్నాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర