బండా, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

బండా : బంగారు రేటు

14 ఆగస్టు 2022
52,580
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 ఆగస్టు 2022 52,580 +10.00
12 ఆగస్టు 2022 52,570 +270.00
11 ఆగస్టు 2022 52,300 +90.00
10 ఆగస్టు 2022 52,210 -30.00
09 ఆగస్టు 2022 52,240 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 52,240 +400.00
07 ఆగస్టు 2022 51,840 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 51,830 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 51,830 -310.00
04 ఆగస్టు 2022 52,140 -520.00
బండా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,660
బండా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,460
బండా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,112
బండా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,460
బండా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (13 ఆగస్టు) 52,580
బండా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,360
బండా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,510
బండా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,999
బండా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,710
బండా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,510
బండా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,930
బండా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,380
బండా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,088
బండా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,060
బండా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,930
బండా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,980
బండా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,050
బండా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,922
బండా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,480
బండా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,120
బండా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బండా : వెండి రేటు

14 ఆగస్టు 2022
59,440.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 ఆగస్టు 2022 59,440 +10.00
12 ఆగస్టు 2022 59,430 +950.00
11 ఆగస్టు 2022 58,480 -570.00
10 ఆగస్టు 2022 59,050 -120.00
09 ఆగస్టు 2022 59,170 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 59,170 +1,670.00
07 ఆగస్టు 2022 57,500 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 57,490 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 57,490 -610.00
04 ఆగస్టు 2022 58,100 +360.00
బండా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,440
బండా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,490
బండా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,384
బండా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,350
బండా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (13 ఆగస్టు) 59,440
బండా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,870
బండా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,700
బండా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,022
బండా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,710
బండా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,720
బండా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,810
బండా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,460
బండా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,491
బండా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,570
బండా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,460
బండా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,430
బండా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,140
బండా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,924
బండా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,430
బండా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,350
బండా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర