అరియలూర్, తమిళనాడు : బంగారం & వెండి ధర

అరియలూర్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
49,470
+410.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 49,060 +410.00
24 అక్టోబర్ 2021 48,650 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 48,650 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 48,650 -100.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,750 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,530 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,540 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,460 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,180 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,180 +0.00
అరియలూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,180
అరియలూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,500
అరియలూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,383
అరియలూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,540
అరియలూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 49,060
అరియలూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,780
అరియలూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,790
అరియలూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,847
అరియలూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,360
అరియలూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,790
అరియలూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,550
అరియలూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,090
అరియలూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,426
అరియలూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,550
అరియలూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,410
అరియలూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,670
అరియలూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,070
అరియలూర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,993
అరియలూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,070
అరియలూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,550
అరియలూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అరియలూర్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
67,880.00
+500.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 67,380 +660.00
24 అక్టోబర్ 2021 66,720 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 66,720 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 66,720 -610.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,330 +1,180.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,150 +1,220.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,930 -10.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,940 +400.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,540 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,540 +0.00
అరియలూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,380
అరియలూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,190
అరియలూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 64,046
అరియలూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,190
అరియలూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 67,380
అరియలూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 67,010
అరియలూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,920
అరియలూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,914
అరియలూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,570
అరియలూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,920
అరియలూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 70,000
అరియలూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,350
అరియలూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,686
అరియలూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 70,000
అరియలూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,680
అరియలూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 72,040
అరియలూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,800
అరియలూర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,185
అరియలూర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,930
అరియలూర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 70,000
అరియలూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర