అరియలూర్, తమిళనాడు : బంగారం & వెండి ధర

అరియలూర్ : బంగారు రేటు

09 డిసెంబర్ 2022
54,180
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
08 డిసెంబర్ 2022 54,180 +40.00
07 డిసెంబర్ 2022 54,140 +280.00
06 డిసెంబర్ 2022 53,860 +290.00
05 డిసెంబర్ 2022 53,570 -410.00
04 డిసెంబర్ 2022 53,980 +0.00
03 డిసెంబర్ 2022 53,980 +0.00
02 డిసెంబర్ 2022 53,980 +10.00
01 డిసెంబర్ 2022 53,970 +980.00
30 నవంబర్ 2022 52,990 +280.00
29 నవంబర్ 2022 52,710 +240.00
అరియలూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 54,180
అరియలూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,570
అరియలూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 53,958
అరియలూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,970
అరియలూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (08 డిసెంబర్) 54,180
అరియలూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,340
అరియలూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,380
అరియలూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,304
అరియలూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,730
అరియలూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,990
అరియలూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 52,120
అరియలూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,280
అరియలూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,936
అరియలూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,310
అరియలూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,530
అరియలూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,870
అరియలూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,430
అరియలూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,150
అరియలూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,260
అరియలూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,300
అరియలూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అరియలూర్ : వెండి రేటు

09 డిసెంబర్ 2022
67,030.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
08 డిసెంబర్ 2022 67,030 +760.00
07 డిసెంబర్ 2022 66,270 +900.00
06 డిసెంబర్ 2022 65,370 +190.00
05 డిసెంబర్ 2022 65,180 -1,250.00
04 డిసెంబర్ 2022 66,430 +10.00
03 డిసెంబర్ 2022 66,420 +0.00
02 డిసెంబర్ 2022 66,420 +1,070.00
01 డిసెంబర్ 2022 65,350 +1,890.00
30 నవంబర్ 2022 63,460 +650.00
29 నవంబర్ 2022 62,810 +1,630.00
అరియలూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 67,030
అరియలూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,180
అరియలూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 66,059
అరియలూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,350
అరియలూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (08 డిసెంబర్) 67,030
అరియలూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,460
అరియలూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,600
అరియలూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,496
అరియలూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 59,130
అరియలూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,460
అరియలూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,970
అరియలూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,440
అరియలూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,210
అరియలూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,960
అరియలూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,910
అరియలూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 58,070
అరియలూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,510
అరియలూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,589
అరియలూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,510
అరియలూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,960
అరియలూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర