తెంగ్నౌపాల్, మణిపూర్ : బంగారం & వెండి ధర

తెంగ్నౌపాల్ : బంగారు రేటు

22 మార్చి 2023
59,030
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 59,030 -850.00
20 మార్చి 2023 59,880 +50.00
19 మార్చి 2023 59,830 +10.00
18 మార్చి 2023 59,820 +0.00
17 మార్చి 2023 59,820 +1,420.00
16 మార్చి 2023 58,400 -320.00
15 మార్చి 2023 58,720 +890.00
14 మార్చి 2023 57,830 -140.00
13 మార్చి 2023 57,970 +1,490.00
12 మార్చి 2023 56,480 +0.00
తెంగ్నౌపాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,880
తెంగ్నౌపాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,200
తెంగ్నౌపాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,300
తెంగ్నౌపాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,120
తెంగ్నౌపాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 59,030
తెంగ్నౌపాల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 58,070
తెంగ్నౌపాల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,690
తెంగ్నౌపాల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,656
తెంగ్నౌపాల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 58,070
తెంగ్నౌపాల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 56,090
తెంగ్నౌపాల్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,440
తెంగ్నౌపాల్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,280
తెంగ్నౌపాల్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,639
తెంగ్నౌపాల్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,280
తెంగ్నౌపాల్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,350
తెంగ్నౌపాల్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,300
తెంగ్నౌపాల్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,640
తెంగ్నౌపాల్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,615
తెంగ్నౌపాల్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 54,040
తెంగ్నౌపాల్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,270
తెంగ్నౌపాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

తెంగ్నౌపాల్ : వెండి రేటు

22 మార్చి 2023
68,750.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 68,750 -360.00
20 మార్చి 2023 69,110 +160.00
19 మార్చి 2023 68,950 +0.00
18 మార్చి 2023 68,950 +10.00
17 మార్చి 2023 68,940 +2,080.00
16 మార్చి 2023 66,860 -750.00
15 మార్చి 2023 67,610 +420.00
14 మార్చి 2023 67,190 +330.00
13 మార్చి 2023 66,860 +3,770.00
12 మార్చి 2023 63,090 +0.00
తెంగ్నౌపాల్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 69,110
తెంగ్నౌపాల్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,110
తెంగ్నౌపాల్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,553
తెంగ్నౌపాల్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,730
తెంగ్నౌపాల్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 68,750
తెంగ్నౌపాల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,700
తెంగ్నౌపాల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,930
తెంగ్నౌపాల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,646
తెంగ్నౌపాల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,260
తెంగ్నౌపాల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,840
తెంగ్నౌపాల్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 70,160
తెంగ్నౌపాల్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,280
తెంగ్నౌపాల్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 69,161
తెంగ్నౌపాల్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,600
తెంగ్నౌపాల్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,220
తెంగ్నౌపాల్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,990
తెంగ్నౌపాల్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,260
తెంగ్నౌపాల్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 68,152
తెంగ్నౌపాల్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,440
తెంగ్నౌపాల్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,590
తెంగ్నౌపాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర