మోకోక్చుంగ్, నాగాలాండ్ : బంగారం & వెండి ధర

మోకోక్చుంగ్ : బంగారు రేటు

27 సెప్టెంబర్ 2023
58,270
-620.00
తేదీ ధర మార్పు
26 సెప్టెంబర్ 2023 58,890 -240.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 59,130 -260.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,390 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,380 +0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,380 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,260 -550.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,810 +150.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,660 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,650 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,410 +0.00
మోకోక్చుంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,810
మోకోక్చుంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,890
మోకోక్చుంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,398
మోకోక్చుంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,750
మోకోక్చుంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (26 సెప్టెంబర్) 58,890
మోకోక్చుంగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,800
మోకోక్చుంగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,560
మోకోక్చుంగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,222
మోకోక్చుంగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,600
మోకోక్చుంగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,710
మోకోక్చుంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,280
మోకోక్చుంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,520
మోకోక్చుంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,490
మోకోక్చుంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,520
మోకోక్చుంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,280
మోకోక్చుంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,450
మోకోక్చుంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,400
మోకోక్చుంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,399
మోకోక్చుంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,450
మోకోక్చుంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,520
మోకోక్చుంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మోకోక్చుంగ్ : వెండి రేటు

27 సెప్టెంబర్ 2023
70,930.00
-1,050.00
తేదీ ధర మార్పు
26 సెప్టెంబర్ 2023 71,980 -340.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 72,320 -1,220.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,540 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,540 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,530 +250.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,280 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,420 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,750 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,740 +420.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 72,320 +10.00
మోకోక్చుంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,170
మోకోక్చుంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,040
మోకోక్చుంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,834
మోకోక్చుంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,160
మోకోక్చుంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (26 సెప్టెంబర్) 71,980
మోకోక్చుంగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,740
మోకోక్చుంగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,200
మోకోక్చుంగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,389
మోకోక్చుంగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,390
మోకోక్చుంగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,740
మోకోక్చుంగ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,760
మోకోక్చుంగ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 70,230
మోకోక్చుంగ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,943
మోకోక్చుంగ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,230
మోకోక్చుంగ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,830
మోకోక్చుంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,310
మోకోక్చుంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,600
మోకోక్చుంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,767
మోకోక్చుంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 73,030
మోకోక్చుంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 70,220
మోకోక్చుంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర