తిరువల్లూరు, తమిళనాడు : బంగారం & వెండి ధర

తిరువల్లూరు : బంగారు రేటు

26 సెప్టెంబర్ 2023
59,030
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2023 59,030 -260.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,290 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,290 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,280 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,160 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,720 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,560 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,560 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,320 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,310 +0.00
తిరువల్లూరు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,720
తిరువల్లూరు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,880
తిరువల్లూరు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,322
తిరువల్లూరు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,650
తిరువల్లూరు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) 59,030
తిరువల్లూరు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,700
తిరువల్లూరు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,470
తిరువల్లూరు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,126
తిరువల్లూరు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,510
తిరువల్లూరు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,610
తిరువల్లూరు బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,190
తిరువల్లూరు బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,430
తిరువల్లూరు బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,395
తిరువల్లూరు బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,430
తిరువల్లూరు బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,190
తిరువల్లూరు బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,350
తిరువల్లూరు బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,310
తిరువల్లూరు బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,304
తిరువల్లూరు బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,350
తిరువల్లూరు బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,430
తిరువల్లూరు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

తిరువల్లూరు : వెండి రేటు

26 సెప్టెంబర్ 2023
72,210.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2023 72,210 -1,220.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,430 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,420 +0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,420 +260.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,160 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,300 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,630 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,630 +430.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 72,200 +0.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 72,200 +10.00
తిరువల్లూరు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,050
తిరువల్లూరు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,930
తిరువల్లూరు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,753
తిరువల్లూరు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,040
తిరువల్లూరు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) 72,210
తిరువల్లూరు వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,620
తిరువల్లూరు వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,090
తిరువల్లూరు వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,275
తిరువల్లూరు వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,270
తిరువల్లూరు వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,620
తిరువల్లూరు వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,630
తిరువల్లూరు వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 70,120
తిరువల్లూరు వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,826
తిరువల్లూరు వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,120
తిరువల్లూరు వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,710
తిరువల్లూరు వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,190
తిరువల్లూరు వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,490
తిరువల్లూరు వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,653
తిరువల్లూరు వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,910
తిరువల్లూరు వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 70,110
తిరువల్లూరు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర