కొండగావ్, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

కొండగావ్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 27 అక్టోబర్ 2021
49,310
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 అక్టోబర్ 2021 49,310 +410.00
25 అక్టోబర్ 2021 48,900 +400.00
24 అక్టోబర్ 2021 48,500 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 48,500 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 48,500 -90.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,590 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,370 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,380 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,300 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,020 +0.00
కొండగావ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,310
కొండగావ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,350
కొండగావ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,270
కొండగావ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,390
కొండగావ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (26 అక్టోబర్) 49,310
కొండగావ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,620
కొండగావ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,640
కొండగావ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,693
కొండగావ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,210
కొండగావ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,640
కొండగావ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,390
కొండగావ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,940
కొండగావ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,271
కొండగావ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,390
కొండగావ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,250
కొండగావ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,520
కొండగావ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,920
కొండగావ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,835
కొండగావ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,920
కొండగావ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,390
కొండగావ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కొండగావ్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 27 అక్టోబర్ 2021
67,660.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 అక్టోబర్ 2021 67,660 +490.00
25 అక్టోబర్ 2021 67,170 +660.00
24 అక్టోబర్ 2021 66,510 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 66,510 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 66,510 -610.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,120 +1,180.00
20 అక్టోబర్ 2021 65,940 +1,220.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,720 -10.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,730 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,340 +0.00
కొండగావ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,660
కొండగావ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 60,990
కొండగావ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,990
కొండగావ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 60,990
కొండగావ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (26 అక్టోబర్) 67,660
కొండగావ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,800
కొండగావ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,730
కొండగావ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,708
కొండగావ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,370
కొండగావ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,730
కొండగావ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,770
కొండగావ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,140
కొండగావ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,476
కొండగావ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,770
కొండగావ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,480
కొండగావ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,810
కొండగావ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,580
కొండగావ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 69,959
కొండగావ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,710
కొండగావ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,770
కొండగావ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర