కొండగావ్, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

కొండగావ్ : బంగారు రేటు

09 డిసెంబర్ 2022
54,000
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
08 డిసెంబర్ 2022 54,000 +40.00
07 డిసెంబర్ 2022 53,960 +280.00
06 డిసెంబర్ 2022 53,680 +290.00
05 డిసెంబర్ 2022 53,390 -420.00
04 డిసెంబర్ 2022 53,810 +10.00
03 డిసెంబర్ 2022 53,800 +0.00
02 డిసెంబర్ 2022 53,800 +10.00
01 డిసెంబర్ 2022 53,790 +970.00
30 నవంబర్ 2022 52,820 +290.00
29 నవంబర్ 2022 52,530 +230.00
కొండగావ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 54,000
కొండగావ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,390
కొండగావ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 53,779
కొండగావ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,790
కొండగావ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (08 డిసెంబర్) 54,000
కొండగావ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,160
కొండగావ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,210
కొండగావ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,130
కొండగావ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,560
కొండగావ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,820
కొండగావ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 51,950
కొండగావ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,120
కొండగావ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,769
కొండగావ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,140
కొండగావ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,360
కొండగావ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,700
కొండగావ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,260
కొండగావ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 49,984
కొండగావ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,090
కొండగావ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,140
కొండగావ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కొండగావ్ : వెండి రేటు

09 డిసెంబర్ 2022
66,810.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
08 డిసెంబర్ 2022 66,810 +760.00
07 డిసెంబర్ 2022 66,050 +890.00
06 డిసెంబర్ 2022 65,160 +200.00
05 డిసెంబర్ 2022 64,960 -1,250.00
04 డిసెంబర్ 2022 66,210 +0.00
03 డిసెంబర్ 2022 66,210 +10.00
02 డిసెంబర్ 2022 66,200 +1,060.00
01 డిసెంబర్ 2022 65,140 +1,890.00
30 నవంబర్ 2022 63,250 +650.00
29 నవంబర్ 2022 62,600 +1,620.00
కొండగావ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,810
కొండగావ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 64,960
కొండగావ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 65,843
కొండగావ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,140
కొండగావ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (08 డిసెంబర్) 66,810
కొండగావ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,250
కొండగావ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,400
కొండగావ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,293
కొండగావ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 58,940
కొండగావ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,250
కొండగావ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,770
కొండగావ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,250
కొండగావ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,017
కొండగావ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,770
కొండగావ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,720
కొండగావ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,880
కొండగావ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,330
కొండగావ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,405
కొండగావ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,330
కొండగావ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,770
కొండగావ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర