సిక్కిం : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

సిక్కిం : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
తూర్పు జిల్లా 04 మార్చి 2024 64,020
ఉత్తర జిల్లా 04 మార్చి 2024 64,020
దక్షిణ జిల్లా 04 మార్చి 2024 64,020
పశ్చిమ జిల్లా 04 మార్చి 2024 64,020

సిక్కిం : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
తూర్పు జిల్లా 04 మార్చి 2024 72,590
ఉత్తర జిల్లా 04 మార్చి 2024 72,590
దక్షిణ జిల్లా 04 మార్చి 2024 72,590
పశ్చిమ జిల్లా 04 మార్చి 2024 72,590