ట్యూన్సాంగ్, నాగాలాండ్ : బంగారం & వెండి ధర

ట్యూన్సాంగ్ : బంగారు రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
59,380
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,380 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,260 -550.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,810 +150.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,660 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,650 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,410 +0.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,410 +10.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 59,400 +430.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 58,970 -20.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 58,990 -40.00
ట్యూన్సాంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,810
ట్యూన్సాంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,970
ట్యూన్సాంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,435
ట్యూన్సాంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,750
ట్యూన్సాంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 59,380
ట్యూన్సాంగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,800
ట్యూన్సాంగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,560
ట్యూన్సాంగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,222
ట్యూన్సాంగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,600
ట్యూన్సాంగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,710
ట్యూన్సాంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,280
ట్యూన్సాంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,520
ట్యూన్సాంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,490
ట్యూన్సాంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,520
ట్యూన్సాంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,280
ట్యూన్సాంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,450
ట్యూన్సాంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,400
ట్యూన్సాంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,399
ట్యూన్సాంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,450
ట్యూన్సాంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,520
ట్యూన్సాంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ట్యూన్సాంగ్ : వెండి రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
73,530.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,530 +250.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,280 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,420 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,750 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,740 +420.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 72,320 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 72,310 +10.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 72,300 +1,260.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 71,040 -500.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 71,540 -490.00
ట్యూన్సాంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,170
ట్యూన్సాంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,040
ట్యూన్సాంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,832
ట్యూన్సాంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,160
ట్యూన్సాంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 73,530
ట్యూన్సాంగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,740
ట్యూన్సాంగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,200
ట్యూన్సాంగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,389
ట్యూన్సాంగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,390
ట్యూన్సాంగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,740
ట్యూన్సాంగ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,760
ట్యూన్సాంగ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 70,230
ట్యూన్సాంగ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,943
ట్యూన్సాంగ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,230
ట్యూన్సాంగ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,830
ట్యూన్సాంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,310
ట్యూన్సాంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,600
ట్యూన్సాంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,767
ట్యూన్సాంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 73,030
ట్యూన్సాంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 70,220
ట్యూన్సాంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర