మహారాష్ట్ర : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మహారాష్ట్ర : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అహ్మద్‌నగర్ 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
అకోలా 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
అమరావతి 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
U రంగాబాద్ 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
భండారా 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
బిడ్ 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
బుల్ధన 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
చంద్రపూర్ 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
ధూలే 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
గాడ్చిరోలి 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
గోండియా 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
గ్రేటర్ ముంబై 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
హింగోలి 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
జల్గావ్ 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
జల్నా 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
కొల్లాపూర్ 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
లాతూర్ 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
ముంబై 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
నాగ్‌పూర్ 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
నందే 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
నందూర్బార్ 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
నాసిక్ 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
ఉస్మానాబాద్ 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
పాల్ఘర్ 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
పర్భాని 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
పూణే 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
రాయ్‌గ .్ 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
రత్నగిరి 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
సంగ్లి 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
సతారా 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
సింధుదుర్గ్ 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
సోలాపూర్ 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
థానే 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
వార్ధ 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
వాషిమ్ 07 డిసెంబర్ 2023 62,330
యవత్మల్ 07 డిసెంబర్ 2023 62,330

మహారాష్ట్ర : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అహ్మద్‌నగర్ 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
అకోలా 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
అమరావతి 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
U రంగాబాద్ 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
భండారా 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
బిడ్ 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
బుల్ధన 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
చంద్రపూర్ 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
ధూలే 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
గాడ్చిరోలి 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
గోండియా 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
గ్రేటర్ ముంబై 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
హింగోలి 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
జల్గావ్ 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
జల్నా 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
కొల్లాపూర్ 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
లాతూర్ 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
ముంబై 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
నాగ్‌పూర్ 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
నందే 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
నందూర్బార్ 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
నాసిక్ 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
ఉస్మానాబాద్ 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
పాల్ఘర్ 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
పర్భాని 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
పూణే 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
రాయ్‌గ .్ 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
రత్నగిరి 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
సంగ్లి 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
సతారా 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
సింధుదుర్గ్ 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
సోలాపూర్ 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
థానే 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
వార్ధ 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
వాషిమ్ 07 డిసెంబర్ 2023 74,340
యవత్మల్ 07 డిసెంబర్ 2023 74,340