మహారాష్ట్ర : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మహారాష్ట్ర : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అహ్మద్‌నగర్ 06 జూలై 2022 53,340
అకోలా 06 జూలై 2022 53,340
అమరావతి 06 జూలై 2022 53,340
U రంగాబాద్ 06 జూలై 2022 53,340
భండారా 06 జూలై 2022 53,340
బిడ్ 06 జూలై 2022 53,340
బుల్ధన 06 జూలై 2022 53,340
చంద్రపూర్ 06 జూలై 2022 53,340
ధూలే 06 జూలై 2022 53,340
గాడ్చిరోలి 06 జూలై 2022 53,340
గోండియా 06 జూలై 2022 53,340
గ్రేటర్ ముంబై 06 జూలై 2022 53,340
హింగోలి 06 జూలై 2022 53,340
జల్గావ్ 06 జూలై 2022 53,340
జల్నా 06 జూలై 2022 53,340
కొల్లాపూర్ 06 జూలై 2022 53,340
లాతూర్ 06 జూలై 2022 53,340
ముంబై 06 జూలై 2022 53,340
నాగ్‌పూర్ 06 జూలై 2022 53,340
నందే 06 జూలై 2022 53,340
నందూర్బార్ 06 జూలై 2022 53,340
నాసిక్ 06 జూలై 2022 53,340
ఉస్మానాబాద్ 06 జూలై 2022 53,340
పాల్ఘర్ 06 జూలై 2022 53,340
పర్భాని 06 జూలై 2022 53,340
పూణే 06 జూలై 2022 53,340
రాయ్‌గ .్ 06 జూలై 2022 53,340
రత్నగిరి 06 జూలై 2022 53,340
సంగ్లి 06 జూలై 2022 53,340
సతారా 06 జూలై 2022 53,340
సింధుదుర్గ్ 06 జూలై 2022 53,340
సోలాపూర్ 06 జూలై 2022 53,340
థానే 06 జూలై 2022 53,340
వార్ధ 06 జూలై 2022 53,340
వాషిమ్ 06 జూలై 2022 53,340
యవత్మల్ 06 జూలై 2022 53,340

మహారాష్ట్ర : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అహ్మద్‌నగర్ 06 జూలై 2022 59,860
అకోలా 06 జూలై 2022 59,860
అమరావతి 06 జూలై 2022 59,860
U రంగాబాద్ 06 జూలై 2022 59,860
భండారా 06 జూలై 2022 59,860
బిడ్ 06 జూలై 2022 59,860
బుల్ధన 06 జూలై 2022 59,860
చంద్రపూర్ 06 జూలై 2022 59,860
ధూలే 06 జూలై 2022 59,860
గాడ్చిరోలి 06 జూలై 2022 59,860
గోండియా 06 జూలై 2022 59,860
గ్రేటర్ ముంబై 06 జూలై 2022 59,860
హింగోలి 06 జూలై 2022 59,860
జల్గావ్ 06 జూలై 2022 59,860
జల్నా 06 జూలై 2022 59,860
కొల్లాపూర్ 06 జూలై 2022 59,860
లాతూర్ 06 జూలై 2022 59,860
ముంబై 06 జూలై 2022 59,860
నాగ్‌పూర్ 06 జూలై 2022 59,860
నందే 06 జూలై 2022 59,860
నందూర్బార్ 06 జూలై 2022 59,860
నాసిక్ 06 జూలై 2022 59,860
ఉస్మానాబాద్ 06 జూలై 2022 59,860
పాల్ఘర్ 06 జూలై 2022 59,860
పర్భాని 06 జూలై 2022 59,860
పూణే 06 జూలై 2022 59,860
రాయ్‌గ .్ 06 జూలై 2022 59,860
రత్నగిరి 06 జూలై 2022 59,860
సంగ్లి 06 జూలై 2022 59,860
సతారా 06 జూలై 2022 59,860
సింధుదుర్గ్ 06 జూలై 2022 59,860
సోలాపూర్ 06 జూలై 2022 59,860
థానే 06 జూలై 2022 59,860
వార్ధ 06 జూలై 2022 59,860
వాషిమ్ 06 జూలై 2022 59,860
యవత్మల్ 06 జూలై 2022 59,860