పోర్ట్ బ్లెయిర్, అండమాన్ మరియు నికోబార్ : బంగారం & వెండి ధర

పోర్ట్ బ్లెయిర్ : బంగారు రేటు

04 మార్చి 2024
63,990
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 మార్చి 2024 63,990 +10.00
02 మార్చి 2024 63,980 +0.00
01 మార్చి 2024 63,980 +1,070.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 62,910 +320.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 62,590 -90.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 62,680 +170.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 62,510 -160.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 62,670 +0.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 62,670 +10.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 62,660 +360.00
పోర్ట్ బ్లెయిర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 63,990
పోర్ట్ బ్లెయిర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,980
పోర్ట్ బ్లెయిర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 63,983
పోర్ట్ బ్లెయిర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,980
పోర్ట్ బ్లెయిర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (03 మార్చి) 63,990
పోర్ట్ బ్లెయిర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 63,190
పోర్ట్ బ్లెయిర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,690
పోర్ట్ బ్లెయిర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,505
పోర్ట్ బ్లెయిర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 63,190
పోర్ట్ బ్లెయిర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,910
పోర్ట్ బ్లెయిర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,700
పోర్ట్ బ్లెయిర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,900
పోర్ట్ బ్లెయిర్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,682
పోర్ట్ బ్లెయిర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,700
పోర్ట్ బ్లెయిర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,970
పోర్ట్ బ్లెయిర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 64,010
పోర్ట్ బ్లెయిర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,370
పోర్ట్ బ్లెయిర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,812
పోర్ట్ బ్లెయిర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,570
పోర్ట్ బ్లెయిర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,560
పోర్ట్ బ్లెయిర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పోర్ట్ బ్లెయిర్ : వెండి రేటు

04 మార్చి 2024
72,550.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 మార్చి 2024 72,550 +0.00
02 మార్చి 2024 72,550 +10.00
01 మార్చి 2024 72,540 +1,020.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 71,520 +2,120.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 69,400 -350.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 69,750 -260.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 70,010 -1,010.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 71,020 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 71,010 +0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 71,010 +230.00
పోర్ట్ బ్లెయిర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,550
పోర్ట్ బ్లెయిర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,540
పోర్ట్ బ్లెయిర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 72,547
పోర్ట్ బ్లెయిర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,540
పోర్ట్ బ్లెయిర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (03 మార్చి) 72,550
పోర్ట్ బ్లెయిర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,680
పోర్ట్ బ్లెయిర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,400
పోర్ట్ బ్లెయిర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,279
పోర్ట్ బ్లెయిర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,680
పోర్ట్ బ్లెయిర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,520
పోర్ట్ బ్లెయిర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,700
పోర్ట్ బ్లెయిర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 71,210
పోర్ట్ బ్లెయిర్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,505
పోర్ట్ బ్లెయిర్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,700
పోర్ట్ బ్లెయిర్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,690
పోర్ట్ బ్లెయిర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 78,060
పోర్ట్ బ్లెయిర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,680
పోర్ట్ బ్లెయిర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,903
పోర్ట్ బ్లెయిర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 78,050
పోర్ట్ బ్లెయిర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,660
పోర్ట్ బ్లెయిర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర