పాండిచేరి, పుదుచ్చేరి : బంగారం & వెండి ధర

పాండిచేరి : బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2023
62,930
+180.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 62,750 +960.00
27 నవంబర్ 2023 61,790 +0.00
26 నవంబర్ 2023 61,790 +10.00
25 నవంబర్ 2023 61,780 +0.00
24 నవంబర్ 2023 61,780 +310.00
23 నవంబర్ 2023 61,470 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,410 -180.00
21 నవంబర్ 2023 61,590 +500.00
20 నవంబర్ 2023 61,090 -30.00
19 నవంబర్ 2023 61,120 +0.00
పాండిచేరి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,750
పాండిచేరి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,980
పాండిచేరి బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,066
పాండిచేరి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 61,080
పాండిచేరి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 62,750
పాండిచేరి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,550
పాండిచేరి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,750
పాండిచేరి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,408
పాండిచేరి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,710
పాండిచేరి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,200
పాండిచేరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,760
పాండిచేరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,500
పాండిచేరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,123
పాండిచేరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,690
పాండిచేరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,700
పాండిచేరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,740
పాండిచేరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,510
పాండిచేరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,166
పాండిచేరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,550
పాండిచేరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,650
పాండిచేరి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పాండిచేరి : వెండి రేటు

29 నవంబర్ 2023
75,920.00
+200.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 75,720 +1,300.00
27 నవంబర్ 2023 74,420 +0.00
26 నవంబర్ 2023 74,420 +10.00
25 నవంబర్ 2023 74,410 +0.00
24 నవంబర్ 2023 74,410 +1,030.00
23 నవంబర్ 2023 73,380 +130.00
22 నవంబర్ 2023 73,250 -470.00
21 నవంబర్ 2023 73,720 +570.00
20 నవంబర్ 2023 73,150 -470.00
19 నవంబర్ 2023 73,620 +10.00
పాండిచేరి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 75,720
పాండిచేరి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,350
పాండిచేరి వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,649
పాండిచేరి వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,640
పాండిచేరి వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 75,720
పాండిచేరి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,210
పాండిచేరి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,960
పాండిచేరి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,847
పాండిచేరి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 70,030
పాండిచేరి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,990
పాండిచేరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,100
పాండిచేరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,020
పాండిచేరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,450
పాండిచేరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,090
పాండిచేరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 70,020
పాండిచేరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,670
పాండిచేరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,130
పాండిచేరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,322
పాండిచేరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,320
పాండిచేరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,670
పాండిచేరి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర