బార్వానీ, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

బార్వానీ : బంగారు రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
59,170
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,170 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,050 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,610 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,450 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,450 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,210 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,200 +0.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 59,200 +430.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 58,770 -10.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 58,780 -40.00
బార్వానీ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,610
బార్వానీ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,770
బార్వానీ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,228
బార్వానీ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,540
బార్వానీ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 59,170
బార్వానీ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,590
బార్వానీ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,360
బార్వానీ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,017
బార్వానీ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,400
బార్వానీ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,500
బార్వానీ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,080
బార్వానీ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,320
బార్వానీ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,285
బార్వానీ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,320
బార్వానీ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,080
బార్వానీ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,240
బార్వానీ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,200
బార్వానీ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,193
బార్వానీ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,240
బార్వానీ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,320
బార్వానీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బార్వానీ : వెండి రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
73,280.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,280 +260.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,020 -150.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,170 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,500 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,490 +420.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 72,070 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 72,060 +0.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 72,060 +1,260.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 70,800 -490.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 71,290 -490.00
బార్వానీ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,910
బార్వానీ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,800
బార్వానీ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,582
బార్వానీ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,900
బార్వానీ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 73,280
బార్వానీ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,480
బార్వానీ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,960
బార్వానీ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,141
బార్వానీ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,130
బార్వానీ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,480
బార్వానీ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,490
బార్వానీ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 69,990
బార్వానీ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,689
బార్వానీ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,990
బార్వానీ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,570
బార్వానీ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,050
బార్వానీ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,360
బార్వానీ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,520
బార్వానీ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,770
బార్వానీ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 69,980
బార్వానీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర