రాజౌరి గార్డెన్, .ిల్లీ : బంగారం & వెండి ధర

రాజౌరి గార్డెన్ : బంగారు రేటు

08 ఫిబ్రవరి 2023
57,060
+20.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 57,040 +230.00
06 ఫిబ్రవరి 2023 56,810 +390.00
05 ఫిబ్రవరి 2023 56,420 +10.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 56,410 +0.00
03 ఫిబ్రవరి 2023 56,410 -1,240.00
02 ఫిబ్రవరి 2023 57,650 -80.00
01 ఫిబ్రవరి 2023 57,730 +720.00
31 జనవరి 2023 57,010 +110.00
30 జనవరి 2023 56,900 -200.00
29 జనవరి 2023 57,100 +10.00
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,730
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 56,410
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,924
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,730
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) 57,040
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,100
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 54,950
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,303
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 54,950
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,010
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 54,980
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,320
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,292
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,720
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 54,940
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,090
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,150
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,062
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,500
రాజౌరి గార్డెన్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,750
రాజౌరి గార్డెన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రాజౌరి గార్డెన్ : వెండి రేటు

08 ఫిబ్రవరి 2023
67,650.00
+310.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 67,340 -100.00
06 ఫిబ్రవరి 2023 67,440 -190.00
05 ఫిబ్రవరి 2023 67,630 +0.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 67,630 +10.00
03 ఫిబ్రవరి 2023 67,620 -2,660.00
02 ఫిబ్రవరి 2023 70,280 +430.00
01 ఫిబ్రవరి 2023 69,850 +1,040.00
31 జనవరి 2023 68,810 +240.00
30 జనవరి 2023 68,570 +0.00
30 జనవరి 2023 68,570 +270.00
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,280
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 67,340
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 68,256
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,850
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) 67,340
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,740
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 67,870
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,746
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,180
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,810
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,580
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 64,880
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,748
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,050
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,180
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,160
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,330
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,212
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 58,860
రాజౌరి గార్డెన్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,160
రాజౌరి గార్డెన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర