తిరుచ్చిరాపల్లి, తమిళనాడు : బంగారం & వెండి ధర

తిరుచ్చిరాపల్లి : బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2023
62,940
+240.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 62,700 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,750 +0.00
26 నవంబర్ 2023 61,750 +10.00
25 నవంబర్ 2023 61,740 +0.00
24 నవంబర్ 2023 61,740 +310.00
23 నవంబర్ 2023 61,430 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,370 -180.00
21 నవంబర్ 2023 61,550 +500.00
20 నవంబర్ 2023 61,050 -30.00
19 నవంబర్ 2023 61,080 +0.00
తిరుచ్చిరాపల్లి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,700
తిరుచ్చిరాపల్లి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,940
తిరుచ్చిరాపల్లి బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,026
తిరుచ్చిరాపల్లి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 61,040
తిరుచ్చిరాపల్లి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 62,700
తిరుచ్చిరాపల్లి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,510
తిరుచ్చిరాపల్లి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,710
తిరుచ్చిరాపల్లి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,369
తిరుచ్చిరాపల్లి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,670
తిరుచ్చిరాపల్లి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,160
తిరుచ్చిరాపల్లి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,720
తిరుచ్చిరాపల్లి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,460
తిరుచ్చిరాపల్లి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,084
తిరుచ్చిరాపల్లి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,650
తిరుచ్చిరాపల్లి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,660
తిరుచ్చిరాపల్లి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,700
తిరుచ్చిరాపల్లి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,470
తిరుచ్చిరాపల్లి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,126
తిరుచ్చిరాపల్లి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,510
తిరుచ్చిరాపల్లి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,610
తిరుచ్చిరాపల్లి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

తిరుచ్చిరాపల్లి : వెండి రేటు

29 నవంబర్ 2023
75,840.00
+170.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 75,670 +1,300.00
27 నవంబర్ 2023 74,370 +0.00
26 నవంబర్ 2023 74,370 +10.00
25 నవంబర్ 2023 74,360 +0.00
24 నవంబర్ 2023 74,360 +1,030.00
23 నవంబర్ 2023 73,330 +130.00
22 నవంబర్ 2023 73,200 -470.00
21 నవంబర్ 2023 73,670 +570.00
20 నవంబర్ 2023 73,100 -470.00
19 నవంబర్ 2023 73,570 +10.00
తిరుచ్చిరాపల్లి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 75,670
తిరుచ్చిరాపల్లి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,300
తిరుచ్చిరాపల్లి వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,600
తిరుచ్చిరాపల్లి వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,590
తిరుచ్చిరాపల్లి వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 75,670
తిరుచ్చిరాపల్లి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,160
తిరుచ్చిరాపల్లి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,920
తిరుచ్చిరాపల్లి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,800
తిరుచ్చిరాపల్లి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,980
తిరుచ్చిరాపల్లి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,950
తిరుచ్చిరాపల్లి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,050
తిరుచ్చిరాపల్లి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,970
తిరుచ్చిరాపల్లి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,402
తిరుచ్చిరాపల్లి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,040
తిరుచ్చిరాపల్లి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,980
తిరుచ్చిరాపల్లి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,620
తిరుచ్చిరాపల్లి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,090
తిరుచ్చిరాపల్లి వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,275
తిరుచ్చిరాపల్లి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,270
తిరుచ్చిరాపల్లి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,620
తిరుచ్చిరాపల్లి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర