వల్సాద్, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

వల్సాద్ : బంగారు రేటు

01 డిసెంబర్ 2022
52,910
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
30 నవంబర్ 2022 52,910 +290.00
29 నవంబర్ 2022 52,620 +230.00
28 నవంబర్ 2022 52,390 -390.00
27 నవంబర్ 2022 52,780 +0.00
26 నవంబర్ 2022 52,780 +10.00
25 నవంబర్ 2022 52,770 -150.00
24 నవంబర్ 2022 52,920 +220.00
23 నవంబర్ 2022 52,700 +190.00
22 నవంబర్ 2022 52,510 +0.00
21 నవంబర్ 2022 52,510 -350.00
వల్సాద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర
వల్సాద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర
వల్సాద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర
వల్సాద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర ()
వల్సాద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర ()
వల్సాద్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,250
వల్సాద్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,300
వల్సాద్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,221
వల్సాద్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,650
వల్సాద్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,910
వల్సాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 52,030
వల్సాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,200
వల్సాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,856
వల్సాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,230
వల్సాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,450
వల్సాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,790
వల్సాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,350
వల్సాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,072
వల్సాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,180
వల్సాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,230
వల్సాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

వల్సాద్ : వెండి రేటు

01 డిసెంబర్ 2022
63,350.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
30 నవంబర్ 2022 63,350 +640.00
29 నవంబర్ 2022 62,710 +1,620.00
28 నవంబర్ 2022 61,090 -940.00
27 నవంబర్ 2022 62,030 +0.00
26 నవంబర్ 2022 62,030 +10.00
25 నవంబర్ 2022 62,020 -230.00
24 నవంబర్ 2022 62,250 +340.00
23 నవంబర్ 2022 61,910 +700.00
22 నవంబర్ 2022 61,210 +290.00
21 నవంబర్ 2022 60,920 -250.00
వల్సాద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర
వల్సాద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర
వల్సాద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర
వల్సాద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర ()
వల్సాద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర ()
వల్సాద్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,350
వల్సాద్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,510
వల్సాద్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,399
వల్సాద్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 59,040
వల్సాద్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,350
వల్సాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,870
వల్సాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,350
వల్సాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,116
వల్సాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,870
వల్సాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,820
వల్సాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,980
వల్సాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,420
వల్సాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,501
వల్సాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,420
వల్సాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,870
వల్సాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర