అగర్తల, త్రిపుర : బంగారం & వెండి ధర

అగర్తల : బంగారు రేటు

30 మే 2023
60,430
+500.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 59,930 +80.00
28 మే 2023 59,850 +0.00
27 మే 2023 59,850 +10.00
26 మే 2023 59,840 -100.00
25 మే 2023 59,940 -370.00
24 మే 2023 60,310 -390.00
23 మే 2023 60,700 -20.00
22 మే 2023 60,720 -120.00
21 మే 2023 60,840 +0.00
20 మే 2023 60,840 +10.00
అగర్తల బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,880
అగర్తల బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,840
అగర్తల బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,827
అగర్తల బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,300
అగర్తల బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 59,930
అగర్తల బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,530
అగర్తల బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,810
అగర్తల బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,531
అగర్తల బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,810
అగర్తల బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,290
అగర్తల బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 60,050
అగర్తల బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,220
అగర్తల బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 58,061
అగర్తల బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,150
అగర్తల బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,800
అగర్తల బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 58,100
అగర్తల బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,720
అగర్తల బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,686
అగర్తల బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 58,100
అగర్తల బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 56,120
అగర్తల - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అగర్తల : వెండి రేటు

30 మే 2023
71,570.00
+50.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 71,520 -170.00
28 మే 2023 71,690 +0.00
27 మే 2023 71,690 +10.00
26 మే 2023 71,680 +1,080.00
25 మే 2023 70,600 -840.00
24 మే 2023 71,440 -1,090.00
23 మే 2023 72,530 -570.00
22 మే 2023 73,100 -620.00
21 మే 2023 73,720 +0.00
20 మే 2023 73,720 +10.00
అగర్తల వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,360
అగర్తల వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,600
అగర్తల వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 74,260
అగర్తల వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,760
అగర్తల వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 71,520
అగర్తల వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,540
అగర్తల వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,550
అగర్తల వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 75,169
అగర్తల వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,640
అగర్తల వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,760
అగర్తల వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,630
అగర్తల వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,140
అగర్తల వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,300
అగర్తల వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,760
అగర్తల వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,630
అగర్తల వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,740
అగర్తల వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,970
అగర్తల వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,681
అగర్తల వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,300
అగర్తల వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,880
అగర్తల - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర