తమిళనాడు : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

తమిళనాడు : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియలూర్ 05 జూలై 2022 53,490
చెన్నై 05 జూలై 2022 53,490
కోయంబత్తూర్ 05 జూలై 2022 53,490
కడలూరు 05 జూలై 2022 53,490
ధర్మపురి 05 జూలై 2022 53,490
దిండిగల్ 05 జూలై 2022 53,490
ఈరోడ్ 05 జూలై 2022 53,490
కాంచీపురం 05 జూలై 2022 53,490
కన్నియకుమారి 05 జూలై 2022 53,490
కరూర్ 05 జూలై 2022 53,490
కృష్ణగిరి 05 జూలై 2022 53,490
మదురై 05 జూలై 2022 53,490
నాగపట్నం 05 జూలై 2022 53,490
నమక్కల్ 05 జూలై 2022 53,490
నీలగిరి 05 జూలై 2022 53,490
పెరంబలూర్ 05 జూలై 2022 53,490
పుదుక్కోట్టై 05 జూలై 2022 53,490
రామనాథపురం 05 జూలై 2022 53,490
సేలం 05 జూలై 2022 53,490
శివగంగ 05 జూలై 2022 53,490
టెని 05 జూలై 2022 53,490
తంజావూర్ 05 జూలై 2022 53,490
తిరువారూర్ 05 జూలై 2022 53,490
తిరుచ్చిరాపల్లి 05 జూలై 2022 53,490
తిరునెల్వేలి 05 జూలై 2022 53,490
తిరుపూర్ 05 జూలై 2022 53,490
తిరువల్లూరు 05 జూలై 2022 53,490
తిరువన్నమలై 05 జూలై 2022 53,490
టుటికోరిన్ 05 జూలై 2022 53,490
వెల్లూర్ 05 జూలై 2022 53,490
విలుప్పురం 05 జూలై 2022 53,490
విరుదునగర్ 05 జూలై 2022 53,490

తమిళనాడు : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియలూర్ 05 జూలై 2022 59,320
చెన్నై 05 జూలై 2022 59,320
కోయంబత్తూర్ 05 జూలై 2022 59,320
కడలూరు 05 జూలై 2022 59,320
ధర్మపురి 05 జూలై 2022 59,320
దిండిగల్ 05 జూలై 2022 59,320
ఈరోడ్ 05 జూలై 2022 59,320
కాంచీపురం 05 జూలై 2022 59,320
కన్నియకుమారి 05 జూలై 2022 59,320
కరూర్ 05 జూలై 2022 59,320
కృష్ణగిరి 05 జూలై 2022 59,320
మదురై 05 జూలై 2022 59,320
నాగపట్నం 05 జూలై 2022 59,320
నమక్కల్ 05 జూలై 2022 59,320
నీలగిరి 05 జూలై 2022 59,320
పెరంబలూర్ 05 జూలై 2022 59,320
పుదుక్కోట్టై 05 జూలై 2022 59,320
రామనాథపురం 05 జూలై 2022 59,320
సేలం 05 జూలై 2022 59,320
శివగంగ 05 జూలై 2022 59,320
టెని 05 జూలై 2022 59,320
తంజావూర్ 05 జూలై 2022 59,320
తిరువారూర్ 05 జూలై 2022 59,320
తిరుచ్చిరాపల్లి 05 జూలై 2022 59,320
తిరునెల్వేలి 05 జూలై 2022 59,320
తిరుపూర్ 05 జూలై 2022 59,320
తిరువల్లూరు 05 జూలై 2022 59,320
తిరువన్నమలై 05 జూలై 2022 59,320
టుటికోరిన్ 05 జూలై 2022 59,320
వెల్లూర్ 05 జూలై 2022 59,320
విలుప్పురం 05 జూలై 2022 59,320
విరుదునగర్ 05 జూలై 2022 59,320