తమిళనాడు : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

తమిళనాడు : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియలూర్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
చెన్నై 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
కోయంబత్తూర్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
కడలూరు 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
ధర్మపురి 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
దిండిగల్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
ఈరోడ్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
కాంచీపురం 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
కన్నియకుమారి 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
కరూర్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
కృష్ణగిరి 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
మదురై 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
నాగపట్నం 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
నమక్కల్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
నీలగిరి 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
పెరంబలూర్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
పుదుక్కోట్టై 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
రామనాథపురం 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
సేలం 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
శివగంగ 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
టెని 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
తంజావూర్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
తిరువారూర్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
తిరుచ్చిరాపల్లి 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
తిరునెల్వేలి 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
తిరుపూర్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
తిరువల్లూరు 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
తిరువన్నమలై 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
టుటికోరిన్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
వెల్లూర్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
విలుప్పురం 05 డిసెంబర్ 2023 62,780
విరుదునగర్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,780

తమిళనాడు : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియలూర్ 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
చెన్నై 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
కోయంబత్తూర్ 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
కడలూరు 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
ధర్మపురి 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
దిండిగల్ 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
ఈరోడ్ 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
కాంచీపురం 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
కన్నియకుమారి 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
కరూర్ 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
కృష్ణగిరి 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
మదురై 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
నాగపట్నం 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
నమక్కల్ 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
నీలగిరి 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
పెరంబలూర్ 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
పుదుక్కోట్టై 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
రామనాథపురం 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
సేలం 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
శివగంగ 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
టెని 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
తంజావూర్ 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
తిరువారూర్ 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
తిరుచ్చిరాపల్లి 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
తిరునెల్వేలి 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
తిరుపూర్ 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
తిరువల్లూరు 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
తిరువన్నమలై 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
టుటికోరిన్ 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
వెల్లూర్ 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
విలుప్పురం 05 డిసెంబర్ 2023 76,110
విరుదునగర్ 05 డిసెంబర్ 2023 76,110