చండీగ .్, చండీగ .్ : బంగారం & వెండి ధర

చండీగ .్ : బంగారు రేటు

26 సెప్టెంబర్ 2023
58,860
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2023 58,860 -260.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,120 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,120 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,110 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 58,990 -550.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,540 +150.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,390 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,380 +230.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,150 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,140 +0.00
చండీగ .్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,540
చండీగ .్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,710
చండీగ .్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,151
చండీగ .్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,480
చండీగ .్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) 58,860
చండీగ .్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,530
చండీగ .్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,300
చండీగ .్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,955
చండీగ .్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,340
చండీగ .్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,440
చండీగ .్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,010
చండీగ .్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,260
చండీగ .్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,223
చండీగ .్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,260
చండీగ .్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,010
చండీగ .్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,180
చండీగ .్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,140
చండీగ .్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,132
చండీగ .్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,180
చండీగ .్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,260
చండీగ .్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

చండీగ .్ : వెండి రేటు

26 సెప్టెంబర్ 2023
72,000.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2023 72,000 -1,210.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,210 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,210 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,200 +250.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 72,950 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,090 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,420 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,420 +430.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 71,990 +0.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 71,990 +10.00
చండీగ .్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,830
చండీగ .్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,720
చండీగ .్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,541
చండీగ .్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,820
చండీగ .్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) 72,000
చండీగ .్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,400
చండీగ .్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,880
చండీగ .్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,063
చండీగ .్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,050
చండీగ .్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,400
చండీగ .్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,410
చండీగ .్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 69,910
చండీగ .్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,611
చండీగ .్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,910
చండీగ .్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,490
చండీగ .్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,970
చండీగ .్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,290
చండీగ .్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,445
చండీగ .్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,700
చండీగ .్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 69,910
చండీగ .్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర