జలోర్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

జలోర్ : బంగారు రేటు

27 మార్చి 2023
59,490
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మార్చి 2023 59,490 +10.00
25 మార్చి 2023 59,480 +0.00
24 మార్చి 2023 59,480 -280.00
23 మార్చి 2023 59,760 +840.00
22 మార్చి 2023 58,920 +140.00
21 మార్చి 2023 58,780 -840.00
20 మార్చి 2023 59,620 +60.00
19 మార్చి 2023 59,560 +0.00
18 మార్చి 2023 59,560 +0.00
17 మార్చి 2023 59,560 +1,420.00
జలోర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,760
జలోర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,960
జలోర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,508
జలోర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,880
జలోర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (26 మార్చి) 59,490
జలోర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,820
జలోర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,450
జలోర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,411
జలోర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,820
జలోర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,850
జలోర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,190
జలోర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,040
జలోర్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,393
జలోర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,040
జలోర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,100
జలోర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,060
జలోర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,410
జలోర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,378
జలోర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,800
జలోర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,030
జలోర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జలోర్ : వెండి రేటు

27 మార్చి 2023
70,450.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మార్చి 2023 70,450 +10.00
25 మార్చి 2023 70,440 +10.00
24 మార్చి 2023 70,430 +170.00
23 మార్చి 2023 70,260 +970.00
22 మార్చి 2023 69,290 +840.00
21 మార్చి 2023 68,450 -360.00
20 మార్చి 2023 68,810 +160.00
19 మార్చి 2023 68,650 +0.00
18 మార్చి 2023 68,650 +10.00
17 మార్చి 2023 68,640 +2,070.00
జలోర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,450
జలోర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,840
జలోర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,211
జలోర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,440
జలోర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (26 మార్చి) 70,450
జలోర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,390
జలోర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,660
జలోర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,357
జలోర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,960
జలోర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,560
జలోర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,850
జలోర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 67,980
జలోర్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,861
జలోర్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,290
జలోర్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,920
జలోర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,690
జలోర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 64,980
జలోర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,855
జలోర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,150
జలోర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,290
జలోర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర