సోలన్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

సోలన్ : బంగారు రేటు

03 అక్టోబర్ 2022
50,370
+150.00
తేదీ ధర మార్పు
02 అక్టోబర్ 2022 50,220 +0.00
01 అక్టోబర్ 2022 50,220 +10.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 50,210 +80.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 50,130 +160.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 49,970 +440.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 49,530 +190.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 49,340 -270.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 49,610 +10.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 49,600 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 49,600 -590.00
సోలన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 50,220
సోలన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,220
సోలన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,220
సోలన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,220
సోలన్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (02 అక్టోబర్) 50,220
సోలన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,770
సోలన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,340
సోలన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,058
సోలన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,160
సోలన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,210
సోలన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,700
సోలన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 50,850
సోలన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,814
సోలన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,500
సోలన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 50,850
సోలన్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,400
సోలన్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,550
సోలన్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,039
సోలన్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,750
సోలన్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,550
సోలన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సోలన్ : వెండి రేటు

03 అక్టోబర్ 2022
57,450.00
+590.00
తేదీ ధర మార్పు
02 అక్టోబర్ 2022 56,860 +0.00
01 అక్టోబర్ 2022 56,860 +10.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 56,850 +790.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 56,060 -440.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 56,500 +1,100.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 55,400 +120.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 55,280 -960.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 56,240 +10.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 56,230 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 56,230 -1,730.00
సోలన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 56,860
సోలన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,860
సోలన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 56,860
సోలన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,860
సోలన్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (02 అక్టోబర్) 56,860
సోలన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,960
సోలన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,410
సోలన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,486
సోలన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,410
సోలన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,850
సోలన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,500
సోలన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 54,080
సోలన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 56,992
సోలన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,400
సోలన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 54,080
సోలన్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,920
సోలన్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,740
సోలన్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,069
సోలన్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,760
సోలన్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,760
సోలన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర