బెల్గాం, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

బెల్గాం : బంగారు రేటు

02 మార్చి 2024
63,720
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 మార్చి 2024 63,720 +1,070.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 62,650 +320.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 62,330 -90.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 62,420 +160.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 62,260 -160.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 62,420 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 62,410 +0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 62,410 +360.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 62,050 -160.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 62,210 +10.00
బెల్గాం బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 63,720
బెల్గాం బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,720
బెల్గాం బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 63,720
బెల్గాం బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,720
బెల్గాం బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (01 మార్చి) 63,720
బెల్గాం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,930
బెల్గాం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,440
బెల్గాం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,253
బెల్గాం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,930
బెల్గాం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,650
బెల్గాం బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,440
బెల్గాం బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,650
బెల్గాం బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,429
బెల్గాం బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,440
బెల్గాం బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,720
బెల్గాం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,750
బెల్గాం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,120
బెల్గాం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,559
బెల్గాం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,320
బెల్గాం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,310
బెల్గాం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బెల్గాం : వెండి రేటు

02 మార్చి 2024
72,250.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 మార్చి 2024 72,250 +1,010.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 71,240 +2,120.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 69,120 -350.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 69,470 -250.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 69,720 -1,010.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 70,730 +0.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 70,730 +10.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 70,720 +230.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 70,490 -450.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 70,940 -560.00
బెల్గాం వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,250
బెల్గాం వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,250
బెల్గాం వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 72,250
బెల్గాం వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,250
బెల్గాం వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (01 మార్చి) 72,250
బెల్గాం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,380
బెల్గాం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,120
బెల్గాం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,978
బెల్గాం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,380
బెల్గాం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,240
బెల్గాం వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,400
బెల్గాం వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,920
బెల్గాం వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,214
బెల్గాం వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,400
బెల్గాం వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,400
బెల్గాం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,750
బెల్గాం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,390
బెల్గాం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,602
బెల్గాం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,740
బెల్గాం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,360
బెల్గాం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర