సేలం, తమిళనాడు : బంగారం & వెండి ధర

సేలం : బంగారు రేటు

27 మార్చి 2023
59,670
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మార్చి 2023 59,670 +10.00
25 మార్చి 2023 59,660 +0.00
24 మార్చి 2023 59,660 -280.00
23 మార్చి 2023 59,940 +840.00
22 మార్చి 2023 59,100 +140.00
21 మార్చి 2023 58,960 -840.00
20 మార్చి 2023 59,800 +50.00
19 మార్చి 2023 59,750 +10.00
18 మార్చి 2023 59,740 +0.00
17 మార్చి 2023 59,740 +1,420.00
సేలం బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,940
సేలం బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,120
సేలం బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,683
సేలం బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,050
సేలం బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (26 మార్చి) 59,670
సేలం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,990
సేలం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,620
సేలం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,582
సేలం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,990
సేలం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 56,020
సేలం బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,360
సేలం బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,200
సేలం బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,563
సేలం బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,200
సేలం బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,270
సేలం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,230
సేలం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,570
సేలం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,544
సేలం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,970
సేలం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,200
సేలం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సేలం : వెండి రేటు

27 మార్చి 2023
70,660.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మార్చి 2023 70,660 +10.00
25 మార్చి 2023 70,650 +0.00
24 మార్చి 2023 70,650 +170.00
23 మార్చి 2023 70,480 +980.00
22 మార్చి 2023 69,500 +850.00
21 మార్చి 2023 68,650 -370.00
20 మార్చి 2023 69,020 +160.00
19 మార్చి 2023 68,860 +10.00
18 మార్చి 2023 68,850 +0.00
17 మార్చి 2023 68,850 +2,080.00
సేలం వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,660
సేలం వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,030
సేలం వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,413
సేలం వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,640
సేలం వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (26 మార్చి) 70,660
సేలం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,610
సేలం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,850
సేలం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,560
సేలం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,170
సేలం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,760
సేలం వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 70,070
సేలం వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,190
సేలం వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 69,071
సేలం వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,510
సేలం వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,130
సేలం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,900
సేలం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,180
సేలం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 68,062
సేలం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,350
సేలం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,500
సేలం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర