బెట్టియా, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

బెట్టియా : బంగారు రేటు

14 జూలై 2024
73,400
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 73,400 +10.00
12 జూలై 2024 73,390 -20.00
11 జూలై 2024 73,410 +610.00
10 జూలై 2024 72,800 +280.00
09 జూలై 2024 72,520 +90.00
08 జూలై 2024 72,430 -690.00
07 జూలై 2024 73,120 +10.00
06 జూలై 2024 73,110 +10.00
05 జూలై 2024 73,100 -130.00
04 జూలై 2024 73,230 +820.00
బెట్టియా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,410
బెట్టియా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,620
బెట్టియా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,787
బెట్టియా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,690
బెట్టియా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 73,400
బెట్టియా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,020
బెట్టియా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,070
బెట్టియా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,700
బెట్టియా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,720
బెట్టియా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,620
బెట్టియా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,550
బెట్టియా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,730
బెట్టియా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,257
బెట్టియా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,730
బెట్టియా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,710
బెట్టియా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,950
బెట్టియా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,220
బెట్టియా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,268
బెట్టియా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,220
బెట్టియా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,500
బెట్టియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బెట్టియా : వెండి రేటు

14 జూలై 2024
93,050.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 93,050 +10.00
12 జూలై 2024 93,040 -1,030.00
11 జూలై 2024 94,070 +1,160.00
10 జూలై 2024 92,910 +60.00
09 జూలై 2024 92,850 +340.00
08 జూలై 2024 92,510 -950.00
07 జూలై 2024 93,460 +0.00
06 జూలై 2024 93,460 +10.00
05 జూలై 2024 93,450 +1,640.00
04 జూలై 2024 91,810 -30.00
బెట్టియా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,070
బెట్టియా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,540
బెట్టియా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,444
బెట్టియా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,540
బెట్టియా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 93,050
బెట్టియా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,920
బెట్టియా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,130
బెట్టియా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,505
బెట్టియా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,710
బెట్టియా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,380
బెట్టియా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,240
బెట్టియా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,930
బెట్టియా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,158
బెట్టియా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,070
బెట్టియా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,700
బెట్టియా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 83,970
బెట్టియా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,630
బెట్టియా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,716
బెట్టియా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,630
బెట్టియా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,780
బెట్టియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర