బెట్టియా, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

బెట్టియా : బంగారు రేటు

27 మార్చి 2023
59,460
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మార్చి 2023 59,460 +0.00
25 మార్చి 2023 59,460 +10.00
24 మార్చి 2023 59,450 -280.00
23 మార్చి 2023 59,730 +840.00
22 మార్చి 2023 58,890 +140.00
21 మార్చి 2023 58,750 -850.00
20 మార్చి 2023 59,600 +60.00
19 మార్చి 2023 59,540 +0.00
18 మార్చి 2023 59,540 +10.00
17 మార్చి 2023 59,530 +1,410.00
బెట్టియా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,730
బెట్టియా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,930
బెట్టియా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,484
బెట్టియా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,860
బెట్టియా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (26 మార్చి) 59,460
బెట్టియా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,790
బెట్టియా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,430
బెట్టియా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,389
బెట్టియా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,790
బెట్టియా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,830
బెట్టియా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,170
బెట్టియా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,010
బెట్టియా బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,389
బెట్టియా బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,010
బెట్టియా బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,080
బెట్టియా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,040
బెట్టియా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,390
బెట్టియా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,356
బెట్టియా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,780
బెట్టియా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,010
బెట్టియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బెట్టియా : వెండి రేటు

27 మార్చి 2023
70,420.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మార్చి 2023 70,420 +10.00
25 మార్చి 2023 70,410 +0.00
24 మార్చి 2023 70,410 +170.00
23 మార్చి 2023 70,240 +970.00
22 మార్చి 2023 69,270 +850.00
21 మార్చి 2023 68,420 -360.00
20 మార్చి 2023 68,780 +160.00
19 మార్చి 2023 68,620 +0.00
18 మార్చి 2023 68,620 +10.00
17 మార్చి 2023 68,610 +2,070.00
బెట్టియా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,420
బెట్టియా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,810
బెట్టియా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,185
బెట్టియా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,420
బెట్టియా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (26 మార్చి) 70,420
బెట్టియా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,370
బెట్టియా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,630
బెట్టియా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,329
బెట్టియా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,930
బెట్టియా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,530
బెట్టియా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,830
బెట్టియా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 67,950
బెట్టియా వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,833
బెట్టియా వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,270
బెట్టియా వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,890
బెట్టియా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,660
బెట్టియా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 64,950
బెట్టియా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,828
బెట్టియా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,130
బెట్టియా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,260
బెట్టియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర