దుంగార్పూర్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

దుంగార్పూర్ : బంగారు రేటు

01 డిసెంబర్ 2022
52,830
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
30 నవంబర్ 2022 52,830 +280.00
29 నవంబర్ 2022 52,550 +240.00
28 నవంబర్ 2022 52,310 -400.00
27 నవంబర్ 2022 52,710 +10.00
26 నవంబర్ 2022 52,700 +0.00
25 నవంబర్ 2022 52,700 -140.00
24 నవంబర్ 2022 52,840 +220.00
23 నవంబర్ 2022 52,620 +190.00
22 నవంబర్ 2022 52,430 -10.00
21 నవంబర్ 2022 52,440 -350.00
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర ()
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర ()
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,180
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,230
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,145
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,580
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,830
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 51,960
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,130
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,781
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,160
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,380
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,710
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,280
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 49,998
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,100
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,150
దుంగార్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

దుంగార్పూర్ : వెండి రేటు

01 డిసెంబర్ 2022
63,260.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
30 నవంబర్ 2022 63,260 +640.00
29 నవంబర్ 2022 62,620 +1,620.00
28 నవంబర్ 2022 61,000 -940.00
27 నవంబర్ 2022 61,940 +0.00
26 నవంబర్ 2022 61,940 +10.00
25 నవంబర్ 2022 61,930 -230.00
24 నవంబర్ 2022 62,160 +350.00
23 నవంబర్ 2022 61,810 +690.00
22 నవంబర్ 2022 61,120 +290.00
21 నవంబర్ 2022 60,830 -260.00
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర ()
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర ()
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,260
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,420
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,309
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 58,950
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,260
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,780
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,270
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,032
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,790
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,740
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,900
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,350
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,420
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,350
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,780
దుంగార్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర