దుంగార్పూర్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

దుంగార్పూర్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
48,910
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 48,910 +400.00
24 అక్టోబర్ 2021 48,510 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 48,510 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 48,510 -100.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,610 +230.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,380 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,390 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,310 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,030 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,030 +0.00
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,030
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,360
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,239
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,400
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 48,910
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,630
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,650
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,704
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,220
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,650
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,410
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,960
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,283
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,410
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,260
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,530
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,930
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,848
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,930
దుంగార్పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,410
దుంగార్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

దుంగార్పూర్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
67,190.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 67,190 +660.00
24 అక్టోబర్ 2021 66,530 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 66,530 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 66,530 -610.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,140 +1,190.00
20 అక్టోబర్ 2021 65,950 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,740 -10.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,750 +400.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,350 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,350 +0.00
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,190
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,010
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,858
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,010
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 67,190
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,810
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,750
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,726
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,380
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,750
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,790
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,160
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,493
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,790
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,490
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,820
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,600
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 69,975
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,720
దుంగార్పూర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,790
దుంగార్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర