అమృత్సర్, పంజాబ్ : బంగారం & వెండి ధర

అమృత్సర్ : బంగారు రేటు

31 మార్చి 2023
59,820
+690.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 59,130 +10.00
29 మార్చి 2023 59,120 -290.00
28 మార్చి 2023 59,410 +640.00
27 మార్చి 2023 58,770 -730.00
26 మార్చి 2023 59,500 +10.00
25 మార్చి 2023 59,490 +0.00
24 మార్చి 2023 59,490 -270.00
23 మార్చి 2023 59,760 +830.00
22 మార్చి 2023 58,930 +140.00
21 మార్చి 2023 58,790 -840.00
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,760
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,960
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,728
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,890
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 59,130
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,830
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,460
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,418
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,830
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,860
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,200
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,040
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,400
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,040
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,110
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,070
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,420
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,385
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,810
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,040
అమృత్సర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అమృత్సర్ : వెండి రేటు

31 మార్చి 2023
72,100.00
+1,260.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 70,840 +10.00
29 మార్చి 2023 70,830 +160.00
28 మార్చి 2023 70,670 +620.00
27 మార్చి 2023 70,050 -410.00
26 మార్చి 2023 70,460 +10.00
25 మార్చి 2023 70,450 +10.00
24 మార్చి 2023 70,440 +170.00
23 మార్చి 2023 70,270 +970.00
22 మార్చి 2023 69,300 +840.00
21 మార్చి 2023 68,460 -360.00
అమృత్సర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,840
అమృత్సర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,850
అమృత్సర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,804
అమృత్సర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,450
అమృత్సర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 70,840
అమృత్సర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,400
అమృత్సర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,660
అమృత్సర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,365
అమృత్సర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,970
అమృత్సర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,570
అమృత్సర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,860
అమృత్సర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 67,990
అమృత్సర్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,871
అమృత్సర్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,300
అమృత్సర్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,930
అమృత్సర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,700
అమృత్సర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 64,990
అమృత్సర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,865
అమృత్సర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,160
అమృత్సర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,300
అమృత్సర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర