అమృత్సర్, పంజాబ్ : బంగారం & వెండి ధర

అమృత్సర్ : బంగారు రేటు

24 జూలై 2024
68,720
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 జూలై 2024 68,720 -4,240.00
22 జూలై 2024 72,960 -260.00
21 జూలై 2024 73,220 +10.00
20 జూలై 2024 73,210 +10.00
19 జూలై 2024 73,200 -1,170.00
18 జూలై 2024 74,370 +70.00
17 జూలై 2024 74,300 -150.00
16 జూలై 2024 74,450 +800.00
15 జూలై 2024 73,650 +210.00
14 జూలై 2024 73,440 +0.00
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,450
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 68,720
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,932
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,730
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (23 జూలై) 68,720
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,060
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,110
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,709
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,760
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,660
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,590
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,770
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,296
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,770
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,750
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,990
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,260
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,307
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,260
అమృత్సర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,540
అమృత్సర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అమృత్సర్ : వెండి రేటు

24 జూలై 2024
84,990.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 జూలై 2024 84,990 -4,170.00
22 జూలై 2024 89,160 -540.00
21 జూలై 2024 89,700 +10.00
20 జూలై 2024 89,690 +10.00
19 జూలై 2024 89,680 -2,120.00
18 జూలై 2024 91,800 -160.00
17 జూలై 2024 91,960 -1,830.00
16 జూలై 2024 93,790 +1,150.00
15 జూలై 2024 92,640 -470.00
14 జూలై 2024 93,110 +10.00
అమృత్సర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,120
అమృత్సర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 84,990
అమృత్సర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 91,693
అమృత్సర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,590
అమృత్సర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (23 జూలై) 84,990
అమృత్సర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,970
అమృత్సర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,180
అమృత్సర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,472
అమృత్సర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,760
అమృత్సర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,430
అమృత్సర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,290
అమృత్సర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,970
అమృత్సర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,205
అమృత్సర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,110
అమృత్సర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,750
అమృత్సర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,020
అమృత్సర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,670
అమృత్సర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,760
అమృత్సర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,670
అమృత్సర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,820
అమృత్సర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర