డామన్, డామన్ మరియు డియు : బంగారం & వెండి ధర

డామన్ : బంగారు రేటు

22 మార్చి 2023
58,880
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 58,880 -840.00
20 మార్చి 2023 59,720 +50.00
19 మార్చి 2023 59,670 +10.00
18 మార్చి 2023 59,660 +0.00
17 మార్చి 2023 59,660 +1,420.00
16 మార్చి 2023 58,240 -320.00
15 మార్చి 2023 58,560 +880.00
14 మార్చి 2023 57,680 -140.00
13 మార్చి 2023 57,820 +1,490.00
12 మార్చి 2023 56,330 +0.00
డామన్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,720
డామన్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,050
డామన్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,150
డామన్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,980
డామన్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 58,880
డామన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,920
డామన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,540
డామన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,508
డామన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,920
డామన్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,950
డామన్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,290
డామన్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,130
డామన్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,509
డామన్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,130
డామన్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,200
డామన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,160
డామన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,500
డామన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,472
డామన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,900
డామన్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,130
డామన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

డామన్ : వెండి రేటు

22 మార్చి 2023
68,560.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 68,560 -370.00
20 మార్చి 2023 68,930 +160.00
19 మార్చి 2023 68,770 +10.00
18 మార్చి 2023 68,760 +0.00
17 మార్చి 2023 68,760 +2,080.00
16 మార్చి 2023 66,680 -760.00
15 మార్చి 2023 67,440 +420.00
14 మార్చి 2023 67,020 +340.00
13 మార్చి 2023 66,680 +3,750.00
12 మార్చి 2023 62,930 +10.00
డామన్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,930
డామన్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,940
డామన్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,380
డామన్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,560
డామన్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 68,560
డామన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,510
డామన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,770
డామన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,471
డామన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,080
డామన్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,670
డామన్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,970
డామన్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,100
డామన్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,979
డామన్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,410
డామన్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,040
డామన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,810
డామన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,090
డామన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,973
డామన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,270
డామన్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,410
డామన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర